Éce Ofo mbë álɛ eɲë ehʋn-oo mɩɩ bë elɛ ananan

Ghɩnë lɛ́ bu powunë evivi n’ye bë emimi elë aɛn, bë ebidi elë shi, bë eyɔ elë shi.

Mbë pidɛ

Noo Ofo kolo maɛnnë ghëwu, në eyaya elë n’ye ebë eba ehʋn-oo yɔghɔ tetenë.

?Élé elë eba ece Ofo mbë é?

Yɛsɛ n’ye ebë emʋn bunë ebë elɛ, ebë ekpa emʋn ghɩnë bë eɔsɛ eboka elënë.

?Ca lɛ́ Ofo tetenë é?

Ebë eɔsɛ emʋn ëë eyinë, ebë kpa eɔsɛ ewu bu ayɔghɔnë në elɛnë aghɔ.

?Élé oohʋnnë bá nʋn Edɛnë yobɔnë ghë é?

Biblë ghɔgbo pidɛnë ehɛ ëë jɔ.

?Nowe brɛsʋ, ca cé Ofo mbë é?

?Bu nkpɔca yá n’ye kelë lɛ Nowe lɛ nʋn agha é?

?Miji gbɔnë nɔ́nnë, mabu jɔ eo elë é?

Elë gha ebɔ jɔ ntɔnë gha wu fɛ lahɔ jɔ esëkpɔ mɩnɛn wo.

?Ca lɛ́ Ʒezi é?

?Mabughëwu yɛsɛ n’ye ebë emʋn Ʒezi jɔ é?

?Shiyɔ nkpɔca eɲë eɔsɛ ewu Ʒezi rɔnë ghë é?

Bu ntɔnë elɛ ebë eɔsɛ ewu shiyɔ fannga nhɛn.

?Mici nkpɔca eshipatanë bá ekaci paradi é?

Bu fannganë bá eshu álɛ paradinë bë egbɔ ewanë, Biblë hɛ́ ëë báshi.

?Shiyɔ nkpɔca bá efɩ aghɩnë kë ece Ofo mbënë é?

Bu ntɔnelë lɛ́ bunë eɲë evivi n’ye eɲë ewu.

?Ʒoova ece elë mbë wú?

?Bu nkpɔca ebë eɔsɛ ebɔ ehɛ Ofo é?

?Élé eɲë éba eɔsɛ ewu shikwa oohʋn sɛyɛyɛ é?

Ghɩnë só shikwa eshinë eo jɔ ayɔghɔ tete.

?Mabu ebë elɛ álɛ ebë eyɛ Ofo aɛn é?

Ɔɔ bu jɔghɔnë Ofo etu tiɛ, ese ɔɔ bu aghecinë Ofo kolo.

?Élé eɲë éba eɔsɛ eya n’ye eɲë edi ecele Ʒoova ngbeɲi é?

Àlɛ́ eɲë evivi n’ye eɲë edi ecelenë, élɛ bu ntɔnë bunë eɲë elɛnë powu ghë.