Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 Nɛn 143

Kaniɛnnë egbe maɛnnë ghë

Kaniɛnnë egbe maɛnnë ghë

Jʋ ëë bɔ:

(2 Corinthiens 4:⁠6)

 1. Orugbuvi ntɛnɩ ghë,

  Kaniɛn nkpɔ egbe,

  Eya n’ye mici yɔghɔ nkpɔ

  Bá elooru pete.

  (ÉTI ËË GHË)

  Elë ndakanë

  Egbe fɛ kaniɛn mɩnɛn,

  Elɔ ntɩji gbɔ,

  Elɛ k’ewu amɔn

  Epieji orugbuvi

  Ntɛnɩ ghë.

 2. Aghɩnë k’eca mëlanë,

  Pulɛ kelë powu,

  Sɛrɛ lɔ kelë dɔ́, álɛ

  Kebë ewu oohʋn.

  (ÉTI ËË GHË)

  Elë ndakanë

  Egbe fɛ kaniɛn mɩnɛn,

  Elɔ ntɩji gbɔ,

  Elɛ k’ewu amɔn

  Epieji orugbuvi

  Ntɛnɩ ghë.

snylpnw-ABB No. 143 6/15

© 2015 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania