Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË | PSAUMES 110-118

“?Bu nkpɔca më ébɔ enɩ Ʒoova apɩ aji é?”

“?Bu nkpɔca më ébɔ enɩ Ʒoova apɩ aji é?”

Ghɩnë ghɛ́ghɛ psome ntɛnɩnë, vívi n’ye bë eda Ʒoova nasɩ ayɔghɔ nhɛn noo Ʒoova cá në píeji “rɔ ghë” (Ps 116:3) Në kpa vívi n’ye në elɛ bunë në hɛ́ kɔ në elɛ elɔ Ʒoovanë lɛ, bunë Ʒoova hɛ́ ëë kɔ bë elɛnë lɛ powu, álɛ bë ebɔ eda Ʒoova nasɩ.

?Mabughëwu më éda Ʒoova nasɩ gbai ntɛnɩ ghë é?

?Élé më éba eɔsɛ eya Ʒoova n’ye më mʋn tɩ é?