ca lɛ ya lɛ kë eghʋ ɛntɛrfɔnë ghë eka Ofo nda edi yighɔ nkpɔ Viɛnë gbo, Ɔstrali oo nkpɔ ghë.

ELË KRETIƐNGHƖ OOHƲN LƐ JUMANDI LƐ JƐMƐN NAKWA Agbʋʋn 2016, Avɛ-epìe 

N’ye ebë eba eka ndanë.

Jɔnë ebë ehɛ álɛ ebɔ Réveillez-vous ! lɛ, Éce Ofo ḿbë álɛ eɲë hʋ oo mɩɩ belë ánánán lɛ, elɔ ngiki. Kpɩ n’ye ebë eba eka ndanë álɛ fë epɔpɔ ëë ghë elɛ fë omu ee.

BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË

So Ghɩnë Yí oru dɔ́në ëë aʋnkunë lóghoshinë ghë.

?Mabu lɛ́ Ʒoova “aʋnkunë lóghoshinë” é? ?Élé në eba ebidi ngiki shi é? (Psaume 91)

KRETIƐNGHƖ OOHƲN

Elë émʋn ofo jumannë di eyɛsɛ: Boka aghɩnë fë lɛ ëë lɛ eka Biblënë, kebë edɔomu Ofo shigbënë ghë, álɛ kebë ewɔ kelë ji.

?Mabughëwu Ofo bu ntɔnelë ëë-lɛnë, lɛ́ bunë yɛsɛ dɔ́ tete é? ?Élé fë eba eɔsɛ eboka aghɩnë fë lɛ kelë lɛ eka Biblë álɛ kebë eɔsɛ elɛ bu ntɔnelë é?

BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË

Ngiki ahɔhɔnelë kë edɔomu eyi Ofo shigbënë ghë.

Abɩ abɩnë nʋn Psaume 92 ghënë eya n’ye àlɛ́ ngiki ahɔsɛ kʋra ese kebë da eɔsɛ egbe, elɛ bu ayɔghɔ eyi.

BU AYƆGHƆNË NƲN Ofo MBËNË GHË

Ʒoova eghaghaghë n’ye elɛ́ ngaɲɔn.

Psaume 103 ghë, Davidë bɔ́ bu fannga nhɛn yá n’ye Ʒoova eba ewu elë orɔhɔnë.

BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË

“Éda Ʒoova nasɩ.”

Abɩ abɩnë nʋn Psaume 106 ghënë eboka elë álɛ elë oghorumɔn ghë, ebë ehɔhɔ n’ye ebë eba emʋn tɩ bunë Ʒoova lɛ́ lɔ́ elënë ghë, ebë eda Ʒoova nasɩ.

BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË

“?Bu nkpɔca më ébɔ enɩ Ʒoova apɩ aji é?”

?Élé ghɩnë ghɛ́ghɛ psomenë bá vívi n’ye bë eya kɔ në tɩ Ʒoova ngbeɲi? (Psaume 116)

KRETIƐNGHƖ OOHƲN

Yaya nahɔnrɛnë.

Bɔ n’ye ebë eba eka ndanë puɔpuɔ ntɛnɩ yaya ngiki nahɔnrɛnë.

KRETIƐNGHƖ OOHƲN

Kanpaɲënë ebë elɛ ebɔ La Tour de Garde elɔ ngiki Avɛ-ɲaakonë ghë.

La Tour de Garde bá eya sɛnishi, alɛ n’ye ebë eba ewu sɛnishi lɛ.