Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

N’ye elë lɛ ngiki lɛ bë eba edidi jɔ

N’ye elë lɛ ngiki lɛ bë eba edidi jɔ

●○○ JƆDIDI PIDƐ

Jɔvivi: ?Élé Ofo di é?

Biblë abɩ: Ps 83:18

Mici fuɔ ee: ?Élé ebá mʋn n’ye Ofo Ʒoova evivi n’ye ebë ekaci ëë cɛwu é?

○●○ GHƖDAGHA PIDƐ

Jɔvivi: ?Élé ebá mʋn n’ye Ofo Ʒoova evivi n’ye ebë ekaci ëë cɛwu é?

Biblë abɩ: Jc 4:8

Mici fuɔ ee: ?Élé ebë eba eɔsɛ ekaci Ofo cɛwu é?

○○● GHƖDAGHA AƝƲNGHË

Jɔvivi: ?Élé ebë eba eɔsɛ ekaci Ofo cɛwu é?

Biblë abɩ: Jean 17:3

Mici fuɔ ee: ?Élé ebë eba eɔsɛ erɩda Ofo sɛ àlɛ́ bɔ́bɔ́ elë ghe wu ëë wué?