Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË | ACTES 21-22

“Bunë Ʒoova evivinë eshu”

“Bunë Ʒoova evivinë eshu”

21:8-14

Pɔlë wú n’ye wawɛ celenë ëë mími ëë aɛn álɛ bë eyi Ʒerizalɛmë gbo, n’ye míanmian ekɩkɩ ëënë (Ac 20:22, 23). Bu ntɔnë ghëwu, n’ye kretiɛnghɩnë kë kólo ëënë kë bá sɛ́rɛ ëë álɛ në ghe eyi gbo wunë, në hɛ́ kelë kɔ: “?Mabughëwu eɲë eru murú álɛ sɛ bë erɔrɔ më shi é?” (Actes 21:13) Nɔnjɛelënë kë evivi n’ye kebë ebɔ kelë oohʋn powu edi Ʒoova jumannë, elë gha élɛ sɛ gha érɔrɔ kelë shi wu tata.