Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

Avɛ-nkpɔ mici 7-13

Actes 21-22

Avɛ-nkpɔ mici 7-13
 • Nɛn 55 alɛ ofosɛrɛ lɛ

 • Mbë pidɛ (Bë eɔsɛ epi min. 3)

BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË

 • Bunë Ʒoova evivinë eshu”: (Min. 10)

  • Ac 21:8-12: Kretiɛnghɩnelë, kë sɛ́rɛ Pɔlë álɛ në ghe eyi Ʒerizalɛmë gbo noo aviɛlɛ bá efɩ në gbo (bt-F 177-178 § 15-16).

  • Ac 21:13: Pɔlë vívi n’ye bë elɛ bunë Ʒoova evivinë (bt-F 178 § 17).

  • Ac 21:14: Noo nɔnjɛnelë wú n’ye Pɔlë ghe kaka bà wunë, kë gha kpa gha tí ëë opu miji n’ye (bt-F 178 § 18).

 • Elë éviɛ bu ayɔghɔ Ofo Mbënë ghë: (Min. 8)

  • Ac 21:23, 24: ?Àlɛ́ bɔ́bɔ́ ngɩmɛnnë kë nʋ́n Ʒerizalɛmë gbonë kë mʋ́n n’ye kretiɛnghɩ ghe kpa ghe kpʋ Moizë Mbranë n’ye wunë, mabughëwu kë hɛ́ Pɔlë kɔ bë elɛ bu ntɔnë é? (bt-F 184-185 § 10-12)

  • Ac 22:16: ?Élé kebë ebá eɔsɛ ekuku Pɔlë lakwanë shi é? («lave-toi de tes péchés en faisant appel à son nom» sur Ac 22:16, nwtsty).

  • ?Gbai ntɛnɩ Biblënë fë kánë, mabu yáya fë Ʒoova sɛ é?

  • ?Gbai ntɛnɩ Biblënë fë kánë, bu ayɔghɔ fuɔ nkpɔca fë kpa wú ëë ghë é?

 • Biblë ka: (Bë eɔsɛ epi min. 4) Ac 21:1-19 (th órò 5)

ÉMƲN OFOJƆHƐ JUMANNË DI YƐSƐ

 • Mʋn buka lɛ buyaya lɛ yɛsɛ tete: (Min. 10) Jɔdidi. Kɩ video ntɛnɩ ghë: Mbë pidɛnë eci ngiki aba. Eji ee ghë, ébɔ nakwajɛ Buyaya ëë órò 1 edidi jɔ.

 • Mbëshigbagba: (Bë eɔsɛ epi min. 5) w10-F 1/2 13 § 2—14 § 2. Mbë órò: ?Gbai ee sabanë lɛ́ mbranë kretiɛnghɩ bë ekpʋ wú? (th órò 1)

 • KRETIƐNGHƖ OOHƲN

  • Nɛn 134

  • Ʒoova yáya elë n’ye ebë eba eta elë jɛelë”: (Min. 15) Jɔdidi. Kɩ videonë ghë (Yi catégorie de vidéos FAMILLE ghë).

  • Ofokwa Biblë shigbagba: (Min. 30) lv-F órò 15 abɩ 18-23 alɛ karenë nʋn agba 180 ghë lɛ

  • Ghagha bunë ewúnë ghë, álɛ fë ekpa éhɛ bunë ebá ewu gbai gbeenë ghë. (Min. 3)

  • Nɛn 70 alɛ ofosɛrɛ lɛ

  Le bu ntɛnɩ aɛn ghë: Bë epie jɛmɛn nakwa ntɛnɩ ghë, bunë eya jumannë nakwajɛghonë bë edinë, kë bá eghɛghɛ nimero nkpɔ ëë ngbeɲi parentɛzë ghë. Nimero ntɔnë eya jumannë nakwajɛnë bë edi óó nʋn nakwajɛ ntɛnɩ ghë: Mʋn buka lɛ buyaya lɛ yɛsɛ tete (th).