Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË | ACTES 27-28

Pɔlë mɔn mberu ghë eyi Rɔmë

Pɔlë mɔn mberu ghë eyi Rɔmë

27:23, 24; 28:1, 2, 16, 17

Àlɛ́ bɔ́bɔ́ kë jí Pɔlë aɛn, në gha rí ofojɔhɛnë shi wu tata. N’ye Pɔlë bá nʋ́n mberunë ghënë, në ká Ofo ndanë dí aghɩnë kë nʋ́n ëë ghënë powu. N’ye mberunë bá pútu Maltë gbonë esë, në ká nda yɔghɔnë dí aghɩnë në lɛ́ sɛ yɛ́ kelënë. Mici arɩ bë esaasɛ n’ye në bá shú Rɔmënë, në lɛ́lɛ Ʒuifë-aghɩ tenishìnelë, në óo kelë omu, álɛ në éka ndanë edi kelë. Agbʋʋn aɲʋn ntɛnɩ ghë óó kë jí Pɔlë aɛn lé aʋn nkpɔ ghënë, në ká ndanë dí aghɩnë kë wá dágha ëënë powu.

?Àlɛ́ bɔ́bɔ́ fë anʋn jɔ kpɛkpɛ ghë, élé fë éba eɔsɛ elɛ álɛ fë éka nda yɔghɔnë edi ngiki é?