Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 KRETIƐNGHƖ OOHƲN

“Pɔlë dá Ofo nasɩ, ë në bɔ́ ebëlɛgba”

“Pɔlë dá Ofo nasɩ, ë në bɔ́ ebëlɛgba”

Ofokwa ngikinë kë nʋn Rɔmë gbonë, n’ye kë bá cé kɔ Pɔlë ɲánnë, nɔnjɛelë jɔghɔ lórú yí sása ëë eshigbë, kë nɔ́n kilo 64 yí sɩ́ ëë. ?Élé kolo bu yɔghɔ ntɔnë bá cí Pɔlë aba é? “N’ye Pɔlë bá wú kelënë, në dá Ofo nasɩ, ë në bɔ́ ebëlɛgba” (Ac 28:15). Agbate, àlɛ́ Pɔlë adagha ofokwanelë, ngiki mʋ́n n’ye në ele kelë ndɔnʋn. Ese, pëlɛ noo kë jí ëë aɛnnë, në ëë kë lé ndɔnʋn tete.—2Co 13:10.

Amɛn, bude sasaghɩnelë, kë epie ofokwa nkpɔ ghë eyi lafuɔ ghë edagha nɔnjɛnelë álɛ kebë ele kelë ndɔnʋn. Fɛ Ofo ngikinelë powu mɩnɛn, mici jɔghɔ, kë epɛ, opu eji kelë, sɛ erɔrɔ kelë shi. ?Mici fuɔ, àlɛ́ bude sasaghonë lɛ ya lɛ kë adagha eɲë ofokwanë, mabu fë éɔsɛ elɛ eboka kelë álɛ kebë ebɔ ebëlɛgba, álɛ “owu-nkpɔ ntɩji bë ele lafuɔ ndɔnʋn” é?—Rm 1:11, 12.

  • Yi ofojɔhɛ jɛmɛnnelë ghë. Gbainë bude sasaghonë ewanë, àlɛ́ ofojɔhɛghɩnelë kë alele mɛnsɩ asɔ adɔ aka Ofo ndanë, bu ntɔnë ele ëë ndɔnʋn (1Th 1:2, 3; 2:20). Vɛnë bude sasaghonë bá ewanë ghënë, di akɔnda wu kɔ́ fë éɔsɛ elɛ shigbëfɩgho o. ?Fë éɔsɛ enɩ mici ebɔ álɛ fë lɛ në lɛ, ya lɛ, eɲë éyi eka Ofo ndanë wú? ?Fë lɛ kelë owu-nkpɔ lɛ bë eɔsɛ eyi edagha yiki egbagba Biblë shi wú? Kë kolo n’ye kelë lɛ ofojɔghɛghɩ nfre nfre lɛ bë eka ndanë, da aghɩnë kë lɛ́ puɔpuɔ lɛ, aghɩnë kë gha ɔɔ mɛnsɩ ofojɔhɛ ghë wunë lɛ.

  • Tɩ kelë shi. ?Fë éɔsɛ elɔ kelë shirɛ-ku wú? ?Fë éɔsɛ elɔ kelë bu kebë edi wú? Bu ntɔnë eya bude sasaghonë lɛ yanë lɛ kɔ fë kolo kelë. Kë ghe vivi n’ye fë élɛ bu ologbɔ elɔ kelë wo.—Lc 10:38-42.

  • Je rɔkɔ shi ce jɔnë në eo fënë lɛ, shigbënë në eya fënë lɛ. Bude sasaghonë eboka elë kolo ghë álɛ ebë emʋn n’ye ebë eba edi Ʒoova jumannë eyɛsɛ eyi. Mici jɔghɔ, në éɔsɛ eo fë jɔ kpɛkpɛ tete (1Co 5:1-5). Àlɛ́ elë ase elë esë eshi, àlɛ́ elë awu ëë ghɩ, bu ntɔnë eyɛyɛ ëë sɛ tete.—Hé 13:17.

  • Da kelë nasɩ. Jumannë bude sasaghonë lɛ ya lɛ kë edinë, hɛ kelë n’ye eba eboka fë. Fë éɔsɛ eda kelë sɛ ehɛ kelë, fë ékpa eɔsɛ eghɛghɛ bu ece kelë.—Col 3:15.