Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 KRETIƐNGHƖ OOHƲN

Eɲë gha élɔ opu gha éji eɲë n’ye

Eɲë gha élɔ opu gha éji eɲë n’ye

Bunë Ʒezi yáya faɲinë ngboru gbonë ghë, në hɛ́ kɔ: “Eɲë gha élɔ eɲë oohʋnnë gha éji eɲë opu n’ye.” (Mt 6:25) Agbate, noo lakwa nʋ́n elë sɛ, ekpá nʋ́n Satan maɛn pʋpʋ ntɛnɩ ghënë, mici jɔghɔ opu bë eɔsɛ eji elë powu; ese Ʒezi yáya ëë ejiti-aghɩnë kɔ opu gha éji kelë mɩɩ gha éji abɩ. (Ps 13:2) ?Mabughëwu é? Noo opuji ntɔnë bë eɔsɛ elɛ elë ghe ebɔ akɔnda ghe eba Ofo jumannë ghë n’ye, bë ekpɛkpɛ elɔ elë n’ye ebë eboepi eviɛ Ofo Shibanë elë oohʋn ghë. (Mt 6:33) Jɔnë në kpa hɛ́në bë eboka elë, álɛ elë ghe elɔ opu ghe eji elë ghe edɔ.

  • Mt 6:26—?Àlɛ́ enë ekpɩ ahuɔnnelë, mabu ebë eɔsɛ ehɔhɔ kelë sɛ é? (w16.07-F 9-10 § 11-13)

  • Mt 6:27—?Mabughëwu opuji pʋpʋnë ecɔghɔ cibɩ lɛ, mɛnsɩ lɛ é? (w05-F 1/11 22 § 5)

  • Mt 6:28-30—?Mabu ebë eɔsɛ eɲishi flɛrënë etɔtɔ kpaghë gbonë ghë é? (w16.07-F 10-11 § 15-16)

  • Mt 6:31, 32—?Bu nkpɔca ghë, kretiɛnnelë lɛ, maɛnnë ngikinelë lɛ kë gha lɛ́ nkpɔkpɔnë wué? (w16.07-F 11 § 17)

Më evivi n’ye opu ghe kpa ghe eji më bu ntɛnɩelë ghë n’ye.