Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 BU AYƆGHƆNË NƲ́N OFO MBËNË GHË | MATTHIEU 1-3

“Oforu Shibanë rɩ́dásɛ”

“Oforu Shibanë rɩ́dásɛ”

3:4

  • Talɛnë Ʒan ewɔnë lɛ, n’ye në bá nʋ́nnë lɛ eya n’ye në gha víɛ bu ologbɔ në oohʋn ghë, ese në bɔ́ në oohʋnnë powu dí Ofo jumannë.

  • Bu yɔghɔ gbɔ nkpɔ cecenë Ʒan wúnë ëë lɛ́ n’ye bë enʋn Ʒezi ngbeɲi ebaba ëë shigbënë eyɛ tete. Bu ntɔnë dɔ́ she mɛnsɩnë në lélenë powu.

Àlɛ́ elë gha víɛ bu ologbɔ elë oohʋn ghë wunë, bu ntɔnë bë eboka elë, álɛ ebë edi Ofo jumannë edɔ, bë kpa elɔ elë sɛyɛyɛ. Ebë eɔsɛ elɛ bu ntɔnë àlɛ́ elë...

  • amʋn bunë mían elë amɛnnë.

  • aɲa bunë elɔ elë ecɔghɔ shighanë shi.

  • adi shighanë ebë ebɔ eveve bu teteghënë akɔnda.

  • aghɔ bunë elë ghe bɔ ëë ghe lɛ́ bʋʋn wunë anɩ.

  • anɛnɛ apɩnë eɔ́në.

  • aɲa juman fannganë elë edi ewu shighanë aghɔ shi.

Bunë Ʒan edinë ëë lɛ akɔkɔru lɛ, gholonë në ewu kpaghë gbonë lɛ.

Àlɛ́ më gha víɛ bu ologbɔ oohʋn ghë, më éɔsɛ elɛ_