Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 KRETIƐNGHƖ OOHƲN

Elë émʋn Ofo jumannë di éyɛsɛ: Elë éyaya elë nakwajɛghonë n’ye bë eba ebaba ëë esë eyɛ

Elë émʋn Ofo jumannë di éyɛsɛ: Elë éyaya elë nakwajɛghonë n’ye bë eba ebaba ëë esë eyɛ

BUNË GHËWU YƐSƐ: Àlɛ́ elë Biblë nakwajɛelë kë amʋn n’ye kebë eba ebaba kelë esë yɛsɛnë, kebë ece bunë kë ghɛ́ghɛnë eshi eyɛsɛ, kebë kpa eghagha bunë eyáya kelënë ghë. Bu ntɔnë bë elɔ kebë ekɔ omudɔ Ofo shigbënë ghë. Àlɛ́ bɔ́bɔ́ kë awɔ kelë ji o, kebë ebaba kelë esë eyɛ jɛmɛnnelë ghë lɛ, ofojɔhɛnë ghë lɛ, álɛ kebë eɔsɛ “erɛpuɔ” eyi (Mt 25:13). Ntɛnɩ ebë kpa emʋnnë ëë lɛ́ n’ye, àlɛ́ kë amʋn n’ye kebë eba eka bu, óó kë akpa aka bu ayɛsɛ mici powunë, bu ntɔnë bë eboka kelë oohʋn ghë. Àlɛ́ elë lɛ ngiki lɛ ao Biblë shigbagba órò cɛɛ, elë éka epie n’yo eboka kelë, álɛ kebë ebaba kelë esë eyɛ Biblë shigbagbanë ghë.

N’YE FË ÉBA ELƐ BU NTƆNË:

  • Lɛ bu yɔghɔ ya nakwajɛghonë, álɛ bë eyɔyɔ ëë (Rm 2:21). Fë në ebaba fë esë eyɛ eɲë Biblë shigbagbanelë powu ghë, di nakwajɛghonë akɔnda (km 11/15 3). Bɔ fë omu nakwanë fë bɔ́ bu nána ëë ghënë ya ëë.

  • Àlɛ́ eɲë aso Biblë shigbagbanë eshi cɛɛ, le ghɩ ntɔnë ndɔnʋn, lɔ́ ëë bë emʋn bunë ghëwu bë ebaba ëë esë eyɛ, álɛ eɲë gbɔ éwu eɲë esë. Ya ëë n’ye bë eba eɔsɛ ewu cibɩ ebaba ëë esë eyɛ teteghë. Buyayaghɩ jɔghɔ ebɔ kelë nakwanë kë bɔ́ bu nána ëë ghënë elɔ nakwajɛghonë bukanë ghë, álɛ bë ewu bunë ghëwu yɛsɛ n’ye bë eba nhɛn elɛ. Àlɛ́ në ababa në esë ayɛ, ce ëë bà orù.

  • Ya ëë n’ye bë eba ebaba ëë esë eyɛ. Àlɛ́ buyayaghɩ jɔghɔ në eo Biblë shigbagba órònë, kë ebɔ mici pidɛnë eya nakwajɔghonë n’ye bë eba ebaba ëë esë eyɛ nakwa órò nkpɔ ghë.