Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 KRETIƐNGHƖ OOHƲN

La fin de ce système de choses est proche

La fin de ce système de choses est proche

Àlɛ́ eɲë apkɩ video La fin de ce système de choses est proche arere, éka Matthieu 24:34 álɛ eɲë égbagba jɔ ntɛnɩelë shi:

  • ?Mabu lɛ́ “bu nfre ntɛnɩelë” ë?

  • ?Élé Exode 1:6 eba eboka elë, álɛ ebë ece “bieghɩnë” eshi eyɛsɛ tete é?

  • ?Bieghɩ nkpɔca Ʒezi hɛ́ kelë jɔ n’yenë é?

  • ?Ngiki nfre aɲʋn nkpɔca kë lɛ́ “bieghɩ ntɛnɩ é”?

  • ?Élé jɔnë Ʒezi hɛ́në eba eya n’ye maɛnnë ëë rere-kunë dásɛ dɔ́ é?