Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

Avɛ-arɩ mici 19-25

MATTHIEU 24

Avɛ-arɩ mici 19-25
 • Nɛn 126 alɛ ofosɛrɛ

 • Mbë pidɛ (Bë eɔsɛ epi min. 3)

BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË

 • Elë érɛpuɔ Ofo ngbeɲi mici fɛji ntɛnɩelë ghë”: (Min. 10)

  • Mt 24:12—Noo nkɔdi bá edɔ ghëwu, ngiki fannga nhɛn kolonë bá eji eyi eshi (it-1-F 112 § 10).

  • Mt 24:39—Bunë elë elɛ mici powunë, bá elɛ bunë ngiki jɔghɔ ebɔ aɛn eba ëë ghë esëkpɔ. Bu ntɔnelë bá elɔ kë ghe ele kelë esë aɛn ghë (w99-F 15/11 19 § 5).

  • Mt 24:44—Elë Kpashinë bá eshu cibɩnë elë gha jí ëë ofu wunë ghë (jy-F 259 § 5).

 • Ebë emʋn Ofo bunelë eyɛsɛ: (Min. 8)

  • Mt 24:8—?Jɔnë Ʒezi hɛ́ n’yenë ëë eshi bë eɔsɛ elɛ nkpɔca é? (note d’étude “grandes souffrances” de Mt 24:8, nwtsty)

  • Mt 24:20—?Mabughëwu Ʒezi hɛ́ jɔ ntɔnë é? (note d’étude “en hiver”, “un jour de sabbat” de Mt 24:20, nwtsty)

  • ?Gbai ntɛnɩ Biblënë ebë ekanë, mabu eyaya më Ʒoova sɛ é?

  • ?Bu ayɔghɔ fuɔ nkpɔca eɲë kpa wú Biblënë eká gbai ntɛnɩ ghënë é?

 • Biblë ka: (Bë eɔsɛ epi min. 4) Mt 24:1-22

ÉMƲN OFOJƆHƐ JUMANNË DI YƐSƐ

 • Jɔdidi pidɛ: (Bë eɔsɛ epi min. 2) Boepi bɔ n’ye elë lɛ ngiki lɛ bë eba edidi jɔnë. Kaka mbë lɔ ghɩnë ehɛ jɔnë ngiki ehɛ eɲë oonë ghë, álɛ kë gha vívi n’ye elë lɛ kelë lɛ bë edidi jɔ wunë nkpɔ.

 • Ghɩdagha pidɛ: (Bë eɔsɛ epi min. 3) Boepi bɔ n’ye elë lɛ ngiki lɛ bë eba edidi jɔnë. Ghɩnë fë lɛ ëë lɛ bopei dídi jɔnë gha nʋnghë, ese ëë shikwagho nkpɔ ëë wá fɩ́ fë teni.

 • Ghɩdagha aɲʋnghë video: (Min. 5) Kɩ videonë ghë, álɛ eɲë ébɔ ëë edidi jɔ.

KRETIƐNGHƖ OOHƲN

 • Nɛn 57

 • La fin de ce système de choses est proche”: (Min. 15) Jɔdidi. Kɩ videonë ghë (yi catégorie de vidéo DEPUIS NOTRE STUDIO).

 • Ofokwa Biblë shigbagba: (Min. 30) lv-F órò 4 abɩ 16-21 alɛ karenë nʋn agba 42 ghë lɛ

 • Ghagha bunë ewúnë ghë, álɛ fë ekpa éhɛ bunë ebá ewu gbai gbeenë ghë. (Min. 3)

 • Nɛn 97 alɛ ofosɛrɛ lɛ