Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË | MATTHIEU 22-23

Wu kule aɲʋnnë dɔ́omu dɔ́ tetenë ghɩ

Wu kule aɲʋnnë dɔ́omu dɔ́ tetenë ghɩ

22:36-39

Oghoshi n’yenë, kë ghɛ́ghɛ bunë ghëwu elë eyi eshe jɛmɛn. Ka Matthieu 22:36-39, álɛ fë épie ntɛnɩ dɔ́omunë ghë eghɛghɛ nimero mɩɩ bë eshu ntɛnɩ lɛ́ lomunë ghë:

  • Kebë ele elë ndɔnʋn.

  • Ebë ele elë nɔnjɛelë ndɔnʋn.

  • Ebë esʋ Ofo, ebë kpa eya Ʒoova n’ye ekólo ëë.

?Mabughëwu ebë elele mɛnsɩ eyi elë jɛmɛnnelë ghë, àlɛ́ bɔ́bɔ́ elë awu n’ye kɔ epɛ́ dɔ́, elë ayi gbo, elë ghe eɔsɛ ghe ece jɔ ghe edɔ wué?

?Bu fuɔ nkpɔca ghë ebë kpa eya n’ye elë ewu kule aɲʋnnë dɔ́omu dɔ́ tetenelë ghɩ é?