Kë elɛlɛ ngiki Ʒezi rɔ jɛmɛnnë ghë Sloveni gbo.

ELË KRETIƐNGHƖ OOHƲN LƐ JUMANDI LƐ JƐMƐN NAKWA Agbʋʋn 2018, Avɛ-arɩ 

N’ye elë lɛ ngiki lɛ bë eba edidi jɔ

Jɔdidinë píe Kanpaɲënë elë elɛ elɛlɛ ngiki Ʒezi rɔ́ jɛmɛnnë ghë, lɛ jɔvivi ntɛnɩelë ghë lɛ: ?Mabughëwu Ʒezi rɔ́ é? ?Mabu capɩnë elɛ é?

BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË

“Ghɩnë avivi n’ye bë edɔomu eɲë ghënë, bë elɛ eɲë jumangho”

?Ofo juman ntɛnɩ bë elɔ ngiki bë eda elë nasɩ, kebë ele elë eyinë ghë ëë elë elele mɛnsɩ ebɔ aɛn eba wú? Jumanghonë ése ëë esë eshinë, ki fannga nhɛn, në edi juamnnë gha lɛ́ bunë ngiki ewu, ese kë lɛ́ bunë Ʒoova esëkpɔ ewunë.

BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË

Wu kule aɲʋnnë dɔ́omu dɔ́ tetenë ghɩ

?Bu nkpɔca Ʒezi hɛ́ kɔ lɛ́ kule aɲʋnnë dɔ́omu dɔ́ tete Biblënë ghë é? ?Élé ebë eba eya n’ye elë ewu kule aɲʋn ntɔnelë ghɩ é?

KRETIƐNGHƖ OOHƲN

Ebë ekolo Ofo lɛ, elë nɔnjɛelë lɛ: N’ye ebë eba elɛ bu ntɔnë

Ebë ekolo Ofo lɛ, elë nɔnjɛelë lɛ. Bu yɔghɔ tetenë ebë elɛnë nkpɔ ëë lɛ́ Biblënë ebë eka mici powunë.

BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË

Elë érɛpuɔ Ofo ngbeɲi mici fɛji ntɛnɩelë ghë

Amɛn, ngiki fannga nhɛn ɲá bunë elë elɛ oohʋn ghë mici powunë shi jí kelë bà aɛn, kë ghe di Ofo jumannë n’ye. ?Élé kretiɛnnë kë erɛpuɔ Ofo ngbeɲinë lɛ, kë bá nʋn agha é?

KRETIƐNGHƖ OOHƲN

La fin de ce système de choses est proche

?Élé jɔnë Ʒezi hɛ́në eba eya n’ye maɛnnë ëë rere-kunë dásɛ dɔ́ é? Kë gbágba jɔ ntɔnë lɛ, lafuɔ lapɔ lɛ shi video ‘La fin de ce système de choses est proche’ ghë.

BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË

“Érɛpuɔ”

?Eyighɔ enɛnnë kë gha mʋn yikpe se wunë abaji mbënë Ʒezi lɛ́në ghë, cá lɛ́ kɔkɔcanë lɛ, eyighɔ aɛnshijighɩnë lɛ, eyighɔ kɛkëghɩnë lɛ é?

KRETIƐNGHƖ OOHƲN

Elë émʋn Ofo jumannë di éyɛsɛ: Elë éyaya elë nakwajɛghonë n’ye bë eba ebaba ëë esë eyɛ

Àlɛ́ elë lɛ ngiki lɛ ao Biblëshigbagba órò cɛɛ, elë éboka kelë, álɛ kebë ebaba kelë esë eyɛ mici powu biblëshigbagbanë ghë. ?Élé ebë eba elɛ bu ntɔnë é?