Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË | ESTHER 6-10

Ɛstɛrë lɛ́ Bu lɔ́ Ʒoova lɛ Ëë ngikinë lɛ. Në gha víɛ në Omu bu

Ɛstɛrë lɛ́ Bu lɔ́ Ʒoova lɛ Ëë ngikinë lɛ. Në gha víɛ në Omu bu
WU

Ɛstɛrë dísʋ bɔ́ ebëlɛgba lɛ́ bu lɔ́ Ʒoova lɛ, Ëë ngikinelë lɛ.

8:3-5, 9

  • Ɛstɛrë lɛ Mɔrdekai lɛ ghɩʋn gha ɔɔsɛ bë emianmian kelë. Ese bunë Amanë ghɛ́ghɛ, n’ye kebë ecɔ Ʒuifë-aghɩnë powu shinë, gbágbashi bɔ́ oo powu.

  • Ɛstɛrë bɔ́ ëë oohʋnnë tuyoba. Oodishinë gha lɛ́lɛ në, ese në yí ëë ngbeɲi. Në rúmuru sɛ́rɛ oodishinë álɛ bë eyɛyɛ bu kpɛkpɛnë kë ghɛ́ghɛnë shi.

  • Mbranë kë ghɛ́ghɛ oodishi omu eyi ghënë, ghɩʋn gha ɔɔsɛ bë eyɛyɛ ëë shi. N’yonë oodishinë lɔ́ Ɛstɛrë lɛ Mɔrdekai lɛ shigbë álɛ kebë eghɛ́ghɛ mbra puɔpuɔ.

Ʒoova lɛ́ ëë ngikinelë kë kʋra kelë kaɛnghɩnelë

8:10-14, 17

  • Kë ghɛ́ghɛ bu puɔpuɔ lɔ́ Ʒuifë-aghɩnë shigbë, álɛ kebë eghʋ aghʋ eca kelë esë.

  • Kë tʋ aghɩnë kë emɔn gbɔngɔnë, kë nɛ́obu yí oo powu ghë álɛ Ʒuifë-aghɩnë bë ebaba kelë esë eyɛ eghʋ aghʋ.

  • Ngiki fannga nhɛn wú n’ye Ofo yɔ́ Ʒuifë-aghɩnë shi, n’yonë kelë esë kë kaci Ʒuifë-aghɩ.