Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË | JOB 6-10

Ʒɔbë eceledighonë ehɛ ëë aarɛrɛ jɔ

Ʒɔbë eceledighonë ehɛ ëë aarɛrɛ jɔ

Ʒɔbë bunë ɔɔnë powu cɔghɔ, në nʋn aviɛlɛ ghë, órògba pʋpʋ fɩ në, ese kʋra në ɲi në etɩjinë shi ayɔghɔ nhɛn. N’yonë Satan viɛ n’ye bë eghʋ sɛnë rɔrɔ Ʒɔbë shinë ghë ecɔghɔ ëë eceledinë. “Cɛwuelë” arɩ shu. Epidɛghë, kë yá n’ye Ʒɔbë elɛ kelë orɔhɔ. N’yonë kë so Ʒɔbë sɛ mɩɩ di mici lɔhʋn-arɩ kë gha lɛ́ në mbë, kë gha hɛnë jɔ nkpɔenë bë enini në opu shi. Cibɩ je saasɛ, jɔnë kë hɛ́në lɛ́ dɛ-lele esëkpɔ.

Ʒɔbë wu mianmian fannga nhɛn, kʋra në tɩnɩnɩnë në bɔ bá Ʒoova ghënë, në ɲí ëë shi ayɔghɔ nhɛn.

6:3; 7:16; 9:20-22; 10:1, 12

  • Aasɛsʋnë fɩ Ʒɔbënë, lɛ́ në dí akɔnda pʋpʋ. Në nɛ́piɛ́, noo në di akɔnda n’ye Ofo ghe di ntɩjinë në bɔ ba ëë ghënë akɔnda.

  • Noo sɛ rɔrɔ në shi ghëwunë, Ʒɔbë gha di akɔnda n’ye bu fuɔ bë eɔsɛ enʋn në pɛnë oghoshi.

  • Teteghë në nʋn aa sɛhʋn ghë kʋra, në yá aghɩnë kë lele në dɛnë n’ye në kolo Ʒoova tete.