Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË | ESTHER 1-5

Ɛstɛrë bɔ́, Ofo ngikinelë oku lɛ́ bu

Ɛstɛrë bɔ́, Ofo ngikinelë oku lɛ́ bu

Ɛstɛrë ya n’ye në ɔɔ ntɩji tete, alɛ ebëlɛgba lɛ, n’ye në bá bɔ́ Ofo ngikinelë oku lɛ́ bu.

  • Àlɛ́ blengbi gha lɛ́lɛ yiki, ese ghɩ ntɔnë ayi ëë ngbeɲi bë eɔsɛ ewu rɔ. Di mici 30 blengbinë gha lɛ́lɛ Ɛstɛrë se.

  • Blengbi Asierisë, ëë kpa di zɛrëzɛsë pidɛ, lɛ abɛlɛgho gbɔ nhɛn. Mici nkpɔ, në lɛ́ kë jí yiki nkpɔ shi aɲʋn, në lɛ́ bu ntɔnë, álɛ në bɔ erɩ ngiki kalanë gbe rɔkɔ. Gha kpa gha bɔ́ Vashti gha ka ëë ya noo yighɔ ntɔnë gha wu në ghɩ.

  • Ɛstɛrë hɛ blengbinë n’ye në lɛ́ Ʒifë kuɔ, në ɔɔsɛ lɛ́ blengbinë mʋn n’ye ëë djɔó-ghònë, në eji ëë ntɩnë, efafa në.