Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË | GALATES 1-3

“Më sɩ́ ëë agba”

“Më sɩ́ ëë agba”

2:11-14

?Mabu Biblë jɔ ntɔnë eyaya elë jɔ ntɛnɩelë ghë é?

  • Ebë eɔ ebëlɛgba.—w18.03-F 31-32 § 16.

  • Rienë elë ewu ngiki erienë lɛ́ dɔ̀ nkpɔ.—it-2-F 504 § 2.

  • Lakwa nʋn aghɩnë kë lɛ́ Ʒoova ngikinë sɛ, aghɩnë kë emimi jumannë aɛnnë bɔ́bɔ́ esë.—w10-F 15/6 17-18 § 12.

  • Aanë kë eji eda yiki sɛnë, àlɛ́ anʋn elë opu, élɛ leje o, édɔ o, ebë elele mɛnsɩ eni ëë enɩ.—w18.08-F 9 § 5.