Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË | 2 CORINTHIENS 11-13

Rufienë nʋn Pɔlë sɛakɔ ghë

Rufienë nʋn Pɔlë sɛakɔ ghë

12:7-10

Biblënë ghë, mici jɔghɔ, rufienë kë ehɛ ëë jɔnë lɛ́ abaji-mbë bu. Bë eɔsɛ elɛ ngikinë kë ése mianmian lɛ pɛ lɛ, bë ekpa eɔsɛ elɛ bunë ése aa esë (Nb 33:55; Pr 22:5; Éz 28:24). “Rufienë” Pɔlë hɛ́ kɔ nʋn ëë sɛakɔ ghënë, agheci Pɔlë ɲan eviɛ n’ye bë ehɛ akoto apʋpʋnelë jɔ lɛ, aghɩ fuɔnë kë ehɛ kɔ në gha lɛ́ akoto-te wunë jɔ lɛ, aghɩnë kë ekpa erierie Ofo jumannë në edinë jɔ lɛ. ?Élé Biblë abɩ nfre nfrenë nʋnnʋn oghoshi n’yenë eba eya bu fuɔnë bë eɔsɛ elɛ ‘Rufienë nʋn Pɔlë sɛakɔ ghënë’ é?

?Mabu lɛ́ rufienë nʋn fë sɛakɔ ghënë é?

?Élé fë éba eɔsɛ eji Ʒoova ntɩ álɛ fë ékɩopu é?