Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 KRETIƐNGHƖ OOHƲN

Fë éɔsɛ ekʋra àlɛ́ bɔ́bɔ́ ‘rufie anʋn fë sɛakɔ ghë’!

Fë éɔsɛ ekʋra àlɛ́ bɔ́bɔ́ ‘rufie anʋn fë sɛakɔ ghë’!

Mici fɛji kpɛkpɛ ntɛnɩelë ghë, jɔ akpɛkpɛnë nʋn fɛ rufie mɩnɛnnë elɛ oohʋn ekpɛkpɛ elɔ aghɩnë kë esʋ Ofonë (2Tm 3:1). ?Élé ebë eba eɔsɛ eji Ʒoova ntɩ álɛ ebë ekʋra àlɛ́ bɔ́bɔ́ elë anʋn jɔ akpɛkpɛ ntɔnelë ghë é? Kpɩ video “Aɛnfɔfɔghɩ bá ewu amɔn,” álɛ fë éwu bu nfre nfrenë Talita Alnashi lɛ ëë shìelë lɛ kë lɛ́, álɛ fë égbagba jɔnë kë vívi oghoshi n’yenë shi:

  • ?Mabu lɛ́ ‘rufienë nʋn Talita sɛakɔnë ghë’ é?

  • ?Jɔnë Biblë hɛ́ báshinë, nkpɔca bóka Talita lɛ shìelë lɛ, ë kë ɔɔsɛ dí akɔnda yɔghɔ é?

  • ?N’ye kë bá gbá Talita rerenë cɛɛ, élé Talita shìelë bá yá n’ye Ʒoova ëë kë eji ntɩ é?

  • ?Élé Talita shìelë bá bɔ́ bu nfre nfrenë elë omuonë elɛnë bóka kelë jɛ yighɔnë álɛ bë ɔɔ Ofo kolo é?

  • ?‘Rufie nʋn Talita sɛakɔ ghë’ kʋra, ese élé në bá yá n’ye në edɔomu eyi Ofo shigbënë ghë é?

  • ?Élé Talita oohʋn jɔnë bá lé fë ndɔnʋn é?