Jumannë kë edi eboka aghɩnë kë nʋn aviɛlɛ ghë, Eta Zini gbo.

ELË KRETIƐNGHƖ OOHƲN LƐ JUMANDI LƐ JƐMƐN NAKWA Agbʋʋn 2019, Avɛ-oni 

N’ye elë lɛ ngiki lɛ bë eba edidi jɔ

N’ye elë lɛ ngiki lɛ bë eba edidi rɔ lɛ rɔpulɛnë lɛ jɔ.

BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË

“Elë ghe kaka bà”

Àlɛ́ elë abɔ aɛn eba shiyɔnë Ofo Shiban bá ése ngbeɲi gbonë ghënë, bu ntɔnë bá eboka elë álɛ ebë ewu sɛyɛyɛ, elë ghe kpa ghe ekaka bà.

BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË

Elë boka jumannë

Bokanë elë eboka kretiɛnghɩnë kë nʋn aviɛlɛ ghënë lɛ́ bunë nʋn elë juman celenë ghë.

KRETIƐNGHƖ OOHƲN

N’ye elë boka jumannë bá bóka kretiɛnghɩnë kë nʋn Karaibë gbonë

?Élé Ʒoova Adashɛghɩ bá bóka kelë nɔnjɛelë eyikpe lɛ eyighɔ lɛnë kë nʋn Karaibë gbonë é?

BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË

Rufienë nʋn Pɔlë sɛakɔ ghë

?Bu nkpɔca jɔ Pɔlë ɲan eviɛ n’ye bë ehɛ, n’ye në bá hɛ́ kɔ rufie nʋn ëë sɛakɔ ghënë é?

KRETIƐNGHƖ OOHƲN

Fë éɔsɛ ekʋra àlɛ́ bɔ́bɔ́ ‘rufie anʋn fë sɛakɔ ghë’!

?Élé ebë eba eɔsɛ eji Ofo Ʒoova ntɩ álɛ ebë ekʋra àlɛ́ bɔ́bɔ́ elë anʋn jɔ akpɛkpɛ ghë é?

BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË

“Më sɩ́ ëë agba”

Noo lakwa nʋn elë powu sɛnë, yɛsɛ n’ye ebë elele mɛnsɩ eyi álɛ aanë kë eji eda yiki sɛnë, élɛ leje o, édɔ o, ebë eni ëë enɩ elë opu.

KRETIƐNGHƖ OOHƲN

N’ye elë powu ebë eba eɔsɛ ekpɩ aʋnnë elë ebɔ esʋ Ofonë

Elë Shibatɩnelë elë elɛnë, elë gha ébɔ ëë gha éwu aʋn esëkpɔ. Shibatɩnelë lɛ́ aʋnnë elë ebɔ esʋ Ofo Ʒoova.