Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË | PHILIPPIENS 1-4

“Eɲë gha élɛ bʋʋn gha éji eɲë opu”

“Eɲë gha élɛ bʋʋn gha éji eɲë opu”

4:6, 7

  • Ofosɛrɛnë lɛ́ opuji kpe.

  • Àlɛ́ elë abɔ ntɩji asɛrɛ Ʒoovanë, ná elɔ elë bɛtɛɛnë “dɔ́omu she bunë ebë eɔsɛ edi akɔndanë powu.”

  • Àlɛ́ bɔ́bɔ́ elë gha mʋn n’ye ebë eba epie jɔ ghë esɔnë, Ʒoova bë eɔsɛ eboka elë álɛ ebë ekɩopu. Në ɔɔsɛ elɛ bunë elë gha ji ëë ofu wunë bɔ́bɔ́ eboka elë. —1Co 10:13.