Afrikë di sidë gbo, nɔnjɛ nkpɔ ebɔ video eyaya yiki Biblë bu.

ELË KRETIƐNGHƖ OOHƲN LƐ JUMANDI LƐ JƐMƐN NAKWA Agbʋʋn 2019, Avɛ-arɩ 

N’ye elë lɛ ngiki lɛ bë eba edidi jɔ

N’ye elë lɛ ngiki lɛ bë eba edidi jɔ bunë Ofo evivi n’ye bë elɛ elɔ ngikinë ghë.

BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË

N’ye ebë eba eya kretiɛn kolonë

?Àlɛ́ yiki alɛ elë lakwanë, kretiɛn kolonë eɔ́në bë eboka elë álɛ ebë elɛ bu nkpɔca é?

BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË

Viɛ opukɩ lɛ opushinini lɛ Ʒoova sɛ

Ʒoova ebɔ ëë Mbënë enini elë opu shi, ekpa ebɔ eboka elë álɛ ebë ekɩ opu.

BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË

?Bu nkpɔca fë kolo dɔ́ é? ?Sɛakɔ bu an, kɔ́ Ofo bu an?

Bayɛ n’ye elë powu, ebë ekolo Ofo bu, ebë ekpa edɔomu eyi Ofo shigbënë ghë

KRETIƐNGHƖ OOHƲN

Elë émʋn Ofo jumannë di eyɛsɛ: Elë émʋn nakwa ghɛghɛ ayɔghɔ nhɛn

?Àlɛ́ elë eghɛghɛ bu ece ghɩnë elë gha mʋn wunë, mabu ebë eghaghaghë é?

KRETIƐNGHƖ OOHƲN

N’ye ebë eba eghɛghɛ nakwa

Bunë ghëwu fë eghɛghɛ nakwanë lɛ, n’ye bu eba eyi eɲë oonë ghë lɛnë, ëë fë édi ëë akɔnda eghɛghɛ nakwanë.

BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË

“Levirë jɛɛje nhɛn elɛ farinë-panë powu eɲɔn”

?Élé yikinë kë esɔ epieji ofokwanënë ghënë eya n’ye kolo é?

KRETIƐNGHƖ OOHƲN

Aghɩnë fë lɛ kelë lɛ eka Biblënë, bɔ video yaya kelë bu

?Àlɛ́ fë në eyaya yiki Biblë bu, fë ebɔ video eyaya ëë bu wú?