Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

N’ye elë lɛ ngiki lɛ bë eba edidi jɔ

N’ye elë lɛ ngiki lɛ bë eba edidi jɔ

●○○JƆDIDI PIDƐ

Jɔvivi: ?Ca lɛ́ Ʒezi é?

Biblë abɩ: Mt 16:16

Mici fuɔ ee: ?Mabughëwu Ʒezi rɔ́ é?

○●○ GHƖDAGHA PIDƐ

Jɔvivi: ?Mabughëwu Ʒezi rɔ́ é?

Biblë abɩ: Mt 20:28

Mici fuɔ ee: ?Élé ebë eba eɔsɛ eya n’ye emʋ́n tɩ capɩnë Ʒezi nɛ́në ghë é?

○○● GHƖDAGHA AƝƲNGHË

Jɔvivi: ?Élé ebë eba eɔsɛ eya n’ye emʋ́n tɩ capɩnë Ʒezi nɛ́në ghë é?

Biblë abɩ: Jean 17:3

Mici fuɔ ee: ?Mabu kë elɛ jɛmɛnnë Ʒoova Adashɛghɩnë kë eshenë ghë é?

JƐMƐNNË ELË ESHE EGHAGHA ƷEZI RƆNË GHË EE KANPAƝËNË ELË ELƐ ELƐLƐ NGIKI (Avɛ-arɩ mici 23—Avɛ-alɛ́ mici 19):

Elë evivi n’ye ebë elɛlɛ fë jɛmɛn gbɔ tete nkpɔ ghë. Kpe nakwanë elë ebɔ elɛlɛ fënë. Avɛ-alɛ́ mici 19 eja vandredi. Mici ntɔnë, ngiki fannga nhɛn bá esɩsɩ maɛnnë powu ghë eshe jɛmɛn nkpɔ eghagha Ʒezi Krisë rɔnë ghë. Nakwa ntɛnɩ eya aʋnku lɛ cibɩ lɛnë ebá eshe jɛmɛn ntɔnë. Àlɛ́ aɲan gbai nkpɔ álɛ mici ntɔnë bë egbɔ eshunë, kë bá egbagba mbë órò ntɛnɩ shi: “Elë élele mɛnsɩ elɛ bunë ebë eɔsɛ elɛ powu álɛ ebë ewu oohʋn tetenë!” Elë ekpa elɛlɛ fë álɛ fë éwa ece mbë ntɔnë esë.

Mici fuɔ ee àlɛ́ ghɩnë avivi n’ye bë emʋn bu edɔ: ?Mabughëwu Ʒezi rɔ́ é?