Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 KRETIƐNGHƖ OOHƲN

?Fë ewu n’ye Ofo bá nʋnnë wú?

?Fë ewu n’ye Ofo bá nʋnnë wú?

?Àlɛ́ fë akpɩ flɛrë ayɔghɔ lɛ, nfɩnɛn lɛ, mijinë epie faɲi ghë epɔ efu eshi lɛnë, fë ewu Ofo bànë dí juman ntɔnë wú? Bunë nʋnnʋn maɛnnë ghënë eya n’ye Ʒoova bá nʋn (Rm 1:20). Àlɛ́ enë ebɔ cibɩ edi bunë elë aɛnmɔn ewunë akɔnda, elë eɔsɛ ewu Ofo mɛnsɩnë lɛ, ëë kolonë lɛ, ëë aɛnshijinë lɛ, ëë bunë sheghënë lɛ, ëë opuyɛnë esë lɛ.—Ps 104:24.

?Bu nfre nfrenë Ʒoova lɛ́në, nkpɔca fë ewu mici kwapowu é? Àlɛ́ bɔ́bɔ́ fë anʋn brɔfiɛ oo, fë eda eɔsɛ ewu ahuɔn lɛ tielë lɛ. Àlɛ́ enë edi Bunë Ʒoova lɛ́në akɔnda eyɛsɛ, bë eɔsɛ eboka elë álɛ akɔnda ghe edɔ ghe eshe elë n’ye, ebë ebɔ aɛn eba bu nfre nfrenë ɔɔ alɔnë ghë, elë ntɩjinë ebɔ́ bá mɛnsɩnë Ʒoova ɔɔnë ghë álɛ bë ekpɩ elë mɩɩ bë elɛ ananannë esë bë ekpa edɔomu (Mt 6:25-32). Àlɛ́ fë aɔ jɛelë, boka kelë álɛ kebë ewu n’ye Ofo bá nʋnnë. Àlɛ́ kolonë ekólo Ofo babunë në edɔomu eyi, ebá ekpa erɩeda Ofo sɛ edɔ.—Ps 8:3, 4.

ÉKPƖ VIDEO LES MERVEILLES DE LA CRÉATION RÉVÈLENT LA GLOIRE DE DIEU : LA LUMIÈRE ET LES COULEURS, ÁLƐ EƝË ÉGBAGBA JƆNË KË VÍVI OGHOSHI N’YENË SHI:

  • ?Élé pigëmannelë kë eba elɛ óó elë eɔsɛ ewu kulɛrënelë é?

  • ?Mabu elɛ bu nfre nkpɔ ee kulɛrënë epetèpetè elë aɛn é?

  • ?Mabu elɛ oforu kulɛrënë epetè é?

  • ?Kulɛrë ayɔghɔ nkpɔca fë wú fë ereni sɛ n’yo é?

  • ?Mabughëwu yɛsɛ n’ye ebë edamë ebɔ cibɩ ewɛsɛ bu nfre nfrenë nʋn maɛnnë ghënë ayɔghɔ nhɛn é?

?Mabu kaniɛn lɛ kulɛrënelë lɛ kë eyaya elë Ʒoova sɛ é?