Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 KRETIƐNGHƖ OOHƲN

Kɩopu kɩkɩ n’ye micinë bë ekɔ shu

Kɩopu kɩkɩ n’ye micinë bë ekɔ shu

?Píe mící nkpɔca ghë fë ekɩkɩ n’ye Ofo Shibanë bë ewa é? ?Fë éfu opu shi ekɩopu àlɛ́ bɔ́bɔ́ mianmian efɩ fë wú? (Rm 8:25) Kretiɛnghɩnelë aghɔ, kë etu kelë tiɛ, kë eshi kelë ahɛlɛ, kë ele kelë tɩ, kë ehɛ kelë kɔ kë bá ee kelë kebë erɔ bɔ́bɔ́. Afannga fuɔ esë, orogba apʋpʋ lɛ, sɛhɔ lɛ emianmian kelë.

?Bu nkpɔca bá eboka elë álɛ ebë efu opu shi ekɩkɩ mianmian ngbeɲi é? Yɛsɛ n’ye ebë eka Biblënë ewɛsɛ ëë mici powu álɛ ebë ele elë ntɩjinë mɛnsɩ. Ebë ebɔ aɛn eba bunë elë eji ntɩnë ghë (2Co 4:16-18; Hé 12:2). Ebë esɛrɛ Ʒoova tete, ebë evivi ëë n’ye bë eghʋ ëë wawɛ celenë ghë elɔ elë mɛnsɩ (Lc 11:10, 13; Hé 5:7). Elë Shìnë ɔɔ kolonë bë eɔsɛ eboka elë ‘álɛ ebë ekɩopu bu powu ghë, ebë efu opu shi sɛyɛyɛ ghë.’—Col 1:11.

ÉKPƖ VIDEO EBË EKƖOPU ENƐOBU: ELË ÉNƐOBU ÁLƐ EBË EKƲRA, ÁLƐ EƝË ÉGBAGBA JƆNË KË VÍVI OGHOSHI N’YENË SHI:

  • ?“Bunë kë gha ji ëë ofu wunë” nkpɔca bë eɔsɛ efɩ elë oohʋn ghë é? (Ec 9:11)

  • ?Élé ofosɛrɛ eba eboka elë àlɛ́ elë anʋn mianmian ghë é?

  • ?Àlɛ́ elë gha ɔɔsɛ ebë ekpa elɛ bu edɔ Ʒoova jumannë ghë fɛ lahɔ mɩnɛn wunë, mabughëwu yɛsɛ n’ye ebë ebɔ aɛn eba bunë ebë eɔsɛ elɛnë ghë é?

  • Bɔ aɛn ba ajokpanë ghë.

    ?Mabu eboka fë, ë fë emʋn n’ye fá ekʋra é?