Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË | ROMAINS 7-8

?Fë “ekɩkɩ tete n’ye bë ekɔ shu” wú?

?Fë “ekɩkɩ tete n’ye bë ekɔ shu” wú?

8:19-21

  • “Ofo babunë”: Ngikinë kë eji ntɩ n’ye kebë ehʋn-oo eshipata n’ye mɩɩ bë elɛ ananan.

  • “Ofo jɛnelë bë epia adɩnë”: Micinë aghɩnë Ofo nɩ́ kelë bɔ́në lɛ Krisë lɛ kebë eo-omu ekpʋsʋ Satan maɛn pʋpʋ ntɛnɩ shi.

  • “Ntɩji bu ntɛnɩ ghëwu”: Jɔnë Ʒoova hɛ́ báshi kɔ ná eghʋ Ʒezi rɔnë ghë lɛ ëë rɔpulɛnë ghë lɛ eca ngiki.

  • “Bë ewu ca esɔ epieji sɛakɔnë ecɔghɔ eyinë ghë”: N’ye lakwa lɛ rɔ lɛ bunë kë ésenë bë eba esɔ epieji ngiki sɛ ngbɔ ngbɔnë.