Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË | MARC 13-14

Gha éja dɔnë lɛ́ yiki wurienë ghë

Gha éja dɔnë lɛ́ yiki wurienë ghë

?Mabughëwu akotonelë gha ríshi gha kpɛkpɛ mianmian ngbeɲi wué?

14:29, 31

  • Kë jí kelë esë omunë ntɩ dɔ́. Piɛrë dí akɔnda n’ye ná edi ecele Ʒezi ngbeɲi eshe akoto kalanë gbe powu.

14:32, 37-41

  • Kë gha rɛ́ puɔ, kë gha sɛ́rɛ Ofo gha yí

Ʒezi píe rɔ ghë púlɛnë, lakwanë akotonelë kë lɛ́në rɛ́rɛ kelë, kë rúpete; ngiki míanmian kelë kʋra ese, kë dá ká ndanë yí. ?Mabu bóka kelë ëë kë ɔɔsɛ lɛ́ bu ntɔnë é?

13:9-13

  • Jɔnë Ʒezi hɛ́ kelënë, kë ɲí ëë shi, kë bɔ́ ëë bá oghorumɔn. Bu ntɔnë lɔ́ kë ɔɔsɛ ríshi kpɛkpɛ mianmiannë kë míanmian kelënë powu ngbeɲi.

  • Kë bɔ́ kelë ntɩjinë bá Ʒoova ghë, kë kpa sɛ́rɛ Ofo yí.—Ac 4:24, 29.

?Bu nkpɔca bë eɔsɛ ejeje elë ebëlɛgbanë é?