Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË | MARC 9-10

Amɔnwu bunë ele ntɩji mɛnsɩ

Amɔnwu bunë ele ntɩji mɛnsɩ

9:1-7

N’ye Ʒezi bá rú ëë esë péte, óó egbenë, Shì omunë hɛ́ kɔ në kolo ëë. Édi akɔnda éwu n’ye jɔ ntɔnë bá cí Ʒezi aba. Teteghë, bu ntɔnë lé Ʒezi mɛnsɩ, álɛ bë erishi ekpɛkpɛ pɛnë ɲan efɩ ëënë ngbeɲi. Amɔnwu bu ntɔnë cí Piɛrë lɛ, Ʒakë lɛ, Ʒan lɛ aba dɔ́ tete. Në lɔ́ kë mʋn yɛsɛ tete n’ye Ʒezi ëë lɛ́ Mesinë, kë ɔɔ shigbë n’ye kebë ece ëë mbë eyɛsɛ. Agbʋʋn 32 sáasɛ, Piɛrë ghágha bunë në wúnë ghë. Bu ntɔnë lé ntɩjinë në bɔ́ bá “Ofo mbënë kë hɛ́ báshinë ghënë” mɛnsɩ ayɔghɔ nhɛn.—2P 1:16-19.

Agbate, elë gha wú amɔnwu bu yɔghɔ ntɔnë, ese elë ehɛ ngiki kɔ bunë akotonelë wúnë bá eshu. Amɛn, Ʒezi lɛ́ Ooshì mɛnsɩghonë edi-oo. Ɲan gbɔɔje, “ná eghʋ në aghʋnë mɩɩ bë eshu órò,” álɛ bë elɔ maɛn puɔpuɔnë bë eshu.—Ré 6:2.

?Noo elë ewu n’ye jɔnë kë hɛ́ báshi Biblënë ghënë eshu eyinë, élé bu ntɔnë eba ele fë ntɩjinë mɛnsɩ é?