Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 KRETIƐNGHƖ OOHƲN

Fùnë Krisë tánë, épɔpɔ ëë ghë eta fù

Fùnë Krisë tánë, épɔpɔ ëë ghë eta fù

Àlɛ́ elë anʋn sɛhʋn bu ghë lɛ mianmian ghë lɛ, Ʒezi yá ele n’ye ebë éba elɛ álɛ ebë epɔpɔ ee fùnë tánë ghë eta fù (1P 2:21-23). N’ye kë në eba era ëënë, në gha rá ghɩʋn gha bá oku, àlɛ́ bɔ́bɔ bu ehʋn ëë sɛ (Mc 15:29-32). ?Mabu bóka ëë, ë në ɔɔsɛ kɩ́opu é? Në vívi n’ye në élɛ bunë Ʒoova evivinë (Jean 6:38). Në bɔ́ aɛn bá “sɛyɛyɛnë bá ëë ngbeɲinë” ghë.—Hé 12:2.

?Àlɛ́ ngiki amianmian elë noo elë esʋ Ʒoova, élé elë eba elɛ é? Kretiɛn tetenelë, kë ghe lɛ́ ‘lakwa ghe bá lakwa oku’ (Rm 12:14, 17). Àlɛ́ elë eyɔyɔ n’ye Krisë bá kɩ́opu mianmian ngbeɲinë, sɛ bë eyɛyɛ elë noo emʋ́n n’ye elë eyɛ Ofo aɛn.—Mt 5:10-12; 1P 4:12-14.

ÉKPƖ VIDEO BƲƲN GHA ƆƆ ALƆ GHA SHE ƷOOVA EYINË, ÁLƐ EƝË ÉGBABGBA JƆNË KË VÍVI OGHOSHI N’YENË SHI:

  • ?N’ye nɔnjɛ yighɔ Potzingɛrë * bá nʋ́n tɩlefa tonu nkpɔ nɛmbëlɛ ëë esëkpɔnë, élé bá bɔ́ ëë cibɩnë yɛsɛ é?

  • ?N’ye nɔnjɛ yikpe Potzingɛrë lɛ ya lɛ bá nʋ́n tɩlefa nfre nfrenë ghënë, pɛ bu nkpɔca kë wú aɛn é?

  • ?Mabu bóka kelë, ë kë ɔɔsɛ kɩ́opu é?

Àlɛ́ eɲë anʋn mianmian bu ghë, épɔpɔ fùnë Krisë tánë ghë eta fù.

^ abɩ 6 Kebë ekpa eɔsɛ eka eyi ntɔnë Poetzingɛrë.