Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 KRETIƐNGHƖ OOHƲN

Rezo sosio: Pete eji tu bunë bë eɔsɛ elɛ fë bu kwanë

Rezo sosio: Pete eji tu bunë bë eɔsɛ elɛ fë bu kwanë

BUNË GHËWU FË ÉLE BU NTƆNË AƐN GHË: Fɛ bu fannga fuɔnë kë ebɔ edi juman mɩnɛn, rezo sosionelë bë eɔsɛ eboka elë, ese kebë kpa eɔsɛ elɛ elë bu kwa. Kretiɛn agheci, kë ghe vivi n’ye kebë eyi rezo sosionelë ghë. Kelë aghɔ esë, kë eyi gbo álɛ kelë lɛ, kelë shikwaghɩ lɛ, kelë cɛwuelë lɛ, këbë edidi jɔ. Ese, Satan evivi n’ye ebë ebɔ rezo sosionelë apʋpʋ ghë, álɛ bë ecɔghɔ elë eyi lɛ, elë lɛ Ʒoova lɛ cɛwudinë lɛ. Fɛ Ʒezi mɩnɛn, mbratishinë nʋn Ofo Mbënë ghënë bë eɔsɛ eboka elë, álɛ ebë epete eji etu bunë bë eɔsɛ elɛ elë bu kwanë.—Lc 4:4, 8, 12.

BUNË BË EƆSƐ ELƐ FË BU KWA ÓÓ FË ÉPETE EJI ETU:

  • Fë éyi rezo sosionelë ghë edɔ. Àlɛ́ elë anʋnmɔn rezo sosionelë ghë, àlɛ́ elë ayi kelë ghë adɔnë, ebë ecɔghɔ cibɩnë ebë ebɔ elɛ Ʒoova bunë.

    Biblë mbratishi: Éph 5:15, 16; Php 1:10

  • Fë ékpɩ bunë gha sheghë. Àlɛ́ elë akpɩ bunë gha ca wunë, ebë eɔsɛ eja pɔrnografi-kpɩ ghë, ebë ekpa evivi n’ye ebë elɛ sɛhɛ pʋpʋ bu esë. Aghɩnë kë péte eji tú Ofonë esë, kë eghɛghɛ bu nakwa ghë lɛ, ɛntɛnɛtë ghë lɛ. Àlɛ́ elë aka bu ntɔnelë, elë ntɩjinë bë eɔsɛ eji ewa eshi.

    Biblë mbratishi: Mt 5:28; Php 4:8

  • Fë ébɔ foto eba ɛntɛrnɛtë ghë, fë kpa éghɛghɛ bunë gha sheghë. Noo yiki oghorumɔn epetenë, yiki bë eɔsɛ evivi n’ye bë ebɔ foto eba rezo sosionelë ghë, bë ekpa eghɛghɛ bunë gha sheghë. Ese, bu ntɔnë bë eɔsɛ ecɔghɔ ghɩ fuɔ eyi, bë ekpa eɔsɛ elɛ ëë ntɩjinë bë eji ewa eshi.

    Biblë mbratishi: Rm 14:13; Éph 4:29

ÉKPƖ VIDEO LƆ AƐN BË EJI FË SHI ÀLƐ́ FË AYI REZO SOSIONELË GHË ÁLƐ EƝË ÉWU N’YE YIKI BË EBA EPETE EJI ETU BU NFRE NFRENË NƲN OGHOSHI N’YENË: