Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË | LUC 6-7

Yɛ opu ghale bu lɔ ngiki ayɔghɔ nhɛn

Yɛ opu ghale bu lɔ ngiki ayɔghɔ nhɛn

6:38

Ghɩnë yɛ opunë, sɛyɛyɛ ghë, në edisʋ ebɔ ëë cibɩ lɛ, ëë mɛnsɩ lɛ, ëë babu lɛ eboka aghɩ fuɔ, në ekpa ele kelë ndɔnʋn.

  • Grɛkë mbënë kë bɔ́ hɛ́ kɔ ‘éhɔ ngiki bu mici powunë,’ eya n’ye yiki bë elɛ bu ntɔnë eyi.

  • Àlɛ́ elë ahɔ ngiki bu mici powu, ngiki esë bá ‘eyagha bu elɔ elë edɔ, kë bá eshishi ëë shi, kë bá ekiki ëë shi mɩɩ bë epaparu.’ Jɔ ntɔnë, bë eɔsɛ elɛ bunë eya elë n’ye aghɩnë kë eyiyi bunë aghɔ kë eba elɛ. Àlɛ́ yiki ave kelë bu, kë eyagha bunë yikinë vénë ecefu ëë talɛ orùnë në emɛn edanë ghë, ë në ekuku ëë eyi.