Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

Avɛ-lɔhʋn-arɩ mici 2-8

LUC 6-7

Avɛ-lɔhʋn-arɩ mici 2-8
 • Nɛn 109 alɛ ofosɛrɛ lɛ

 • Mbë pidɛ (Bë eɔsɛ epi min. 3)

BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË

 • Yɛ opu ghale bu lɔ ngiki ayɔghɔ nhɛn”: (Min. 10)

  • Lc 6:37—Àlɛ́ elë aɲa jɔ shi ahɔ ngiki, kë bá eɲa jɔ shi ehɔ elë esë (note d’étude “Continuez à pardonner, et vous serez pardonnés” de Lc 6:37, nwtsty; w08-F 15/5 9-10 § 13-14).

  • Lc 6:38—Ebë ehɔhɔ n’ye ebë eba ehɔ ngiki bu mici powu (note d’étude “Ayez l’habitude de donner” de Lc 6:38, nwtsty).

  • Lc 6:38—Ngiki bá eghale bu elɔ elë fɛ n’ye, elë esë, elë eba eghale bu elɔ aghɩ fuɔ mɩnɛn (note d’étude “Ayez l’habitude de donner” de Lc 6:38, nwtsty).

 • Ebë emʋn Ofo bunelë eyɛsɛ: (Min. 8)

  • Lc 6:12, 13—?Kretiɛnnë kë evivi n’ye kebë elɛ bu tetenë bë eci kelë oohʋn abanë, élé Ʒezi bá yá kelë n’ye kebë eba elɛ é? (w07-F 1/8 6 § 1)

  • Lc 7:35—?Élé jɔnë Ʒezi hɛ́në bë eba eɔsɛ eboka elë àlɛ́ kë alele elë dɛ̀, àlɛ́ kë acɔghɔ elë eyi é? (note d’étude “ce qu’elle produit” de Lc 7:35, nwtsty)

  • ?Gbai ntɛnɩ Biblënë ebë ekanë, mabu eyaya më Ʒoova sɛ é?

  • ?Bu ayɔghɔ fuɔ nkpɔca eɲë kpa wú Biblënë eká gbai ntɛnɩ ghënë é?

 • Biblë ka: (Bë eɔsɛ epi min. 4) Lc 7:36-50

ÉMƲN OFOJƆHƐ JUMANNË DI YƐSƐ

 • Jɔdidi pidɛ video: (Min. 4) Kɩ videonë ghë, álɛ eɲë ébɔ ëë edidi jɔ.

 • Ghɩdagha pidɛ: (Bë eɔsɛ epi min. 3) Bɔ n’ye elë lɛ ngiki lɛ bë eba edidi jɔnë.

 • Biblë shigbagba: (Bë eɔsɛ epi min. 6) bhs 197-198 § 4-5

KRETIƐNGHƖ OOHƲN

 • Nɛn 108

 • Yɔyɔ Ʒoova opuyɛnë: (Min. 15) Kɩ videonë ghë. (Yi catégorie de vidéos DEPUIS NOTRE STUDIO ghë). Eji ee ghë, vivi jɔ ntɛnɩelë álɛ eɲë ébɔ edidi jɔ:

  • ?Élé Ʒoova lɛ Ʒezi lɛ kë bá yá n’ye kë yɛ́ opu é?

  • ?Élé Ʒoova eba eyɔ elë shi àlɛ́ elë ayɛ opu é?

  • ?Ebë eyɛ opu eɲa jɔ shi ehɔ yikinë, ëë eshi ëë lɛ́ nkpɔca é?

  • ?Élé ebë eba eɔsɛ eyɛ opu ebɔ elë cibɩnë elɛ bu é?

  • ?Bunë aghɩ fuɔ kë elɛ óó ebë ece kelë bà orù eda kelë nasɩnë, élé ebë eba eyɛ opu bu ntɔnë ghë é?

 • Ofokwa Biblë shigbagba: (Min. 30) lv-F órò 8, abɩ 11-18

 • Ghagha bunë ewúnë ghë, álɛ fë ekpa éhɛ bunë ebá ewu gbai gbeenë ghë. (Min. 3)

 • Nɛn 57 alɛ ofosɛrɛ lɛ