Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 KRETIƐNGHƖ OOHƲN

?Mabughëwu yɛsɛ n’ye ebë eka maɛn bunelë miji é? (Mi 4:2)

?Mabughëwu yɛsɛ n’ye ebë eka maɛn bunelë miji é? (Mi 4:2)

Samari-pie yɔghɔnë ëë abaji-mbënë eya elë n’ye Ʒoova ghe ji ngiki, ekpa eya elë n’ye Ʒoova evivi n’ye ebë ‘elɛ bu ayɔghɔ elɔ ngiki powu,’ fɛ aghɩnë kë gha ɔɔ shigha fɛ elë mɩnɛn lɛ, kë gha tɔ elë sɛ lɛ, kë gha lɛ́ elë shikwaghɩ lɛ, elë ooghɩ lɛ, elë ofotɩ ngiki lɛ wunë mɩnɛn.—Ga 6:10; Ac 10:34.

ÉKPƖ VIDEO ?MABUGHËWU YƐSƐ N’YE EBË EKA MAƐN BUNELË MIJI É? (MI 4:2), ÁLƐ EƝË ÉGBAGBA JƆNË KË VÍVI OGHOSHI N’YENË SHI:

  • ?Bunë efɩ Ofo ngiki amɛnnë, élé ebá mʋn n’ye Michée 4:2 ehɛ ëë jɔ é?

  • ?Ebë eka maɛn bunelë mijinë, ëë eshi ëë lɛ́ nkpɔca é? ?Mabughëwu yɛsɛ n’ye ebë elɛ bu ntɔnë é?

  • ?Élé Révélation 13:16, 17 eba eya n’ye politikë bunë nʋn maɛnnë ghënë eviɛ n’ye bë eci akɔndanë elë edinë lɛ, bunë elë elɛnë lɛ aba é?

?Bu nfre arɩ nkpɔca bë eɔsɛ elɛ elë ghe eka maɛn bunelë miji wué?