Otrishë oonë kë elɛlɛ ëë Viɛnë gbonë, kë eshe bude jɛmɛn gbɔ nkpɔ.

ELË KRETIƐNGHƖ OOHƲN LƐ JUMANDI LƐ JƐMƐN NAKWA Agbʋʋn 2018, Avɛ-lɔhʋn-arɩ 

N’ye elë lɛ ngiki lɛ bë eba edidi jɔ

N’ye elë lɛ ngiki lɛ bë eba edidi bu ntɛnɩelë ghë: Biblë mbratishinë eya n’ye shikwaghɩ bë eba elɛ álɛ kebë ewu sɛyɛyɛ tete.

BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË

Yɛ opu ghale bu lɔ ngiki ayɔghɔ nhɛn

Ghɩnë yɛ opunë edisʋ ebɔ ëë bu eboka aghɩ fuɔ, në ekpa ele kelë ndɔnʋn.

BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË

?Mabu ebë elɛ álɛ ebë ekpʋ Ʒezi eyi é?

?Bu nkpɔca ghë ebë ebɔ aɛn eba, àlɛ́ ene edi lahɔ gbo oohʋnnë akɔnda é?

BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË

Samari-pie yɔghɔnë ëë abaji-mbë

Ʒezi ejiti-aghɩnë, kebë edamë elele mɛnsɩ tete ekolo aghɩ fuɔ, aghɩnë bɔ́bɔ́ kë gha nʋn fɛ kelë mɩnɛn wunë.

KRETIƐNGHƖ OOHƲN

?Mabughëwu yɛsɛ n’ye ebë eka maɛn bunelë miji é? (Mi 4:2)

Yɛsɛ n’ye ebë elɛ bu ayɔghɔ elɔ ngiki powu, álɛ ebë eyɔyɔ elë Ofonë ghe ji ngiki wunë.

BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË

“Eɲë ɔɔ alɔ dɔ́ she kpongbotɩ-ahuɔn fannga nhɛn”

?Élé ebë eba eɔsɛ eyɔyɔ n’ye Ʒoova eba edi aghɩnë kë emianmiannë akɔnda é?

BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË

Jɛ warakaghonë ëë abaji-mbë

?Jɛ warakaghonë ëë abaji-mbënë ghënë, mabu ebë eɔsɛ eɲishi aɛnshiji lɛ, eshise lɛ, Ofo Ʒoovanë ebë eji ntɩnë lɛ ghë é?

KRETIƐNGHƖ OOHƲN

Jɛ yikpenë káka wá

?Jɔ tete nkpɔca ebë eɔsɛ eɲishi video ntɔnë ghë é?