Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 KRETIƐNGHƖ OOHƲN

Éghagha Lɔtë yanë ghë

Éghagha Lɔtë yanë ghë

?N’ye Lɔtë yanë në eba enɛobu epieji Sodɔmë oonë ghë eyinë, mabughëwu në kpɩ́ aji é? Biblënë gha hɛ́ bunë ghëwu (Gn 19:17, 26). Jɔnë Ʒezi óonë eya n’ye, agheci, bunë nʋn aji gbonë ghë ëë Lɔtë yanë bɔ́ oghorumɔn bá (Lc 17:31, 32). ?Élé ebë eba eɔsɛ elɛ álɛ elë lɛ Ofo lɛ ncɔcɔ ghe ecɔghɔ fɛ Lɔtë yanë mɩnɛn wué? Elë gha éɲa oo yɔghɔnë elë eviɛ n’ye ebë ehʋn maɛn ntɛnɩ ghënë shi, bë ekaci bunë bë eboepi elë oohʋn ghë (Mt 6:33). Ʒezi yáya elë n’ye elë ‘gha ɔɔsɛ ebë epa elɛ Ofo alɛ shigha lɛ kanga’ (Mt 6:24). ?Ese, mabu ebë elɛ àlɛ́ elë awu n’ye, elë oohʋnnë ghë, elë ebɔ aɛn eba shigha bu ghë lɛ, buɔ gbɔ ghë lɛ edɔ eshe Ofo bunelë ghë é? Ebë eɔsɛ esɛrɛ Ʒoova n’ye bë eboka elë, álɛ ebë ewu bunë ebë epete, bë ekpa elɔ elë ebëlɛgba lɛ mɛnsɩ lɛnë ebë ebɔ epete bu ntɔnelë.

ÉGHAGHA VIDEO GHƆGBO GHƆGBO ARƖ NTƐNƖELË GHË ÉGHAGHA LƆTË YANË GHË, ÁLƐ EƝË ÉGBAGBA JƆNË KË VÍVI OGHOSHI N’YENË SHI:

  • ?Bunë më elɛnë ghë, élé më éba eɔsɛ eya n’ye më ‘eghagha Lɔtë yanë ghë’ é?

    ?Élé mianmiannë kë míanmian Gloria álɛ bë eviɛ shigha edɔnë bá cí akɔndanë në edinë lɛ, mbënë në elɛ̀në lɛ, bunë në elɛnë lɛ aba é?

  • ?Élé Lɔtë ya oohʋnnë eba eo elë jɔ amɛn é?

  • ?Élé Biblë mbratishinelë bá bóka Jo lɛ ëë shikwaghɩ lɛ é?

  • ?Cɛwuelënë Ana ɲí juman-ku gbonë, élé kë bá cí në lɛ Ofo lɛ cɛwudinë aba é?

  • ?Àlɛ́ kë në emianmian elë álɛ ebë ebɔ shigba eba ngbeɲi elë oohʋn ghënë, mabughëwu ebë ebɔ ebëlɛgba erishi ekpɛkpɛ é?

  • ?Brayanë lɛ ya Gloria lɛ, élé kë kpa bá ɔɔsɛ bɔ́ Ofo jumannë bá ngbeɲi lapɔ é?

  • ?Biblë mbratishinelë nkpɔca fë ewu n’ye nʋn video ntɔnë ghë é?