Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 KRETIƐNGHƖ OOHƲN

Ʒezi rɔ́ lɔ́ më-nɔnjɛ esë

Ʒezi rɔ́ lɔ́ më-nɔnjɛ esë

Ʒezi bɔ́ ëë oohʋnnë yíyi ntɛɛn lɔ́ aghɩnë lakwa nʋn kelë sɛnë (Rm 5:8). Teteghë, sɛ eyɛyɛ elë n’ye Ʒezi yá elë kɔ në kólo elë mɩɩ në rɔ́ lɔ́ elë. Ese, mici jɔghɔ, yɛsɛ n’ye ebë eghaghaghë kɔ Krisë rɔ́ lɔ́ elë nɔnjɛ esë. ?Elë nɔnjɛelënë lakwa nʋn kelë sɛ fɛ elë mɩnɛnnë, élé ebë eba eɔsɛ eya n’ye ekólo kelë fɛ n’ye Krisë bá kolo kelënë mɩnɛn é? Elë éwu bu arɩ. Nkpɔghë, aghɩnë elë lɛ kelë lɛ gha píe oo nkpɔ wunë, ebë eɔsɛ eɲi kelë cɛwu esë (Rm 15:7; 2Co 6:12, 13). Aɲʋnghë, ebë eɔsɛ ele elë esë aɛn ghë álɛ elë ghe elɛ aa ghe ehʋn aghɩ fuɔ sɛ, mbënë elë elɛ̀në ghë lɛ, fùnë elë etanë ghë lɛ (Rm 14:13-15). Arɩghë, àlɛ́ yiki alɛ elë lakwa, ebë eɔsɛ edisʋ eɲa lakwa shi ehɔ ëë mɛnsɩghë (Lc 17:3, 4; 23:34). Àlɛ́ elë alele mɛnsɩ ayɔyɔ Ʒezi bu ntɔnelë ghë, Ʒoova bá eyɔ ofokwanë shi eyi, bɛtɛɛ bë enʋnghë, ebë ekpa eo-omu.

ÉKPƖ VIDEO ÉYƐSƐ EDƆ EYI! ÁLƐ EƝË ÉGBAGBA JƆNË KË VÍVI OGHOSHI N’YENË SHI:

  • ?Epidɛghë, élé Miki bá wú ofokwanë në nʋn ëë ghënë é?

  • ?Mabu bóka ëë, ë në péte n’ye në bá wú ofokwanë é?

  • ?Bunë Ʒezi lɛ́në, élé bá bóka Miki, ë në péte akɔndanë në dínë é? (Mc 14:38)

  • ?Élé Proverbes 19:11 eba eboka elë álɛ ebë ewu elë nɔnjɛelë kretiɛnnë ayɔghɔ ghë é?