Sao Polo gbo, Brezilë oonë ghë, kë eya ngiki n’ye kebë eba eyi jw.org ghë.

ELË KRETIƐNGHƖ OOHƲN LƐ JUMANDI LƐ JƐMƐN NAKWA Agbʋʋn 2018, Avɛ-epìe 

N’ye elë lɛ ngiki lɛ bë eba edidi jɔ

N’ye elë lɛ ngiki lɛ bë eba edidi jɔ bu ntɛnɩelë ghë: Bokanë Biblë eboka elë amɛn.

BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË

Elë éya n’ye emʋ́n tɩ

Aghɩnë kë evivi n’ye kebë eyɛ Krisë aɛnnë, kebë eya kolo, kebë ekpa emʋn tɩ ngiki powu sɛ, kë ghe ekpɩ oonë ngiki píenë lɛ, sɛnë kë tɔnë lɛ, ofotɩnë kë eyinë ghë lɛ.

KRETIƐNGHƖ OOHƲN

Éghagha Lɔtë yanë ghë

?Élé ebë eba eɔsɛ elɛ álɛ elë lɛ Ofo lɛ ncɔcɔ ghe ecɔghɔ fɛ Lɔtë yanë mɩnɛn wué? ?Mabu ebë elɛ àlɛ́ elë awu n’ye, elë oohʋnnë ghë, elë ebɔ aɛn eba shigha bu ghë lɛ, buɔ gbɔ ghë lɛ edɔ eshe Ofo bunelë ghë é?

BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË

Elë éhɔhɔ bu minë enɛn jɔnë ghë

?Ʒezi abaji-mbënë ghë, n’ye në bá hɛ́ minë enɛn jɔnë, ca ëë lɛ́ kpashinë lɛ kanganelë lɛ é? ?Mabu lɛ́ shighanë esë é?

KRETIƐNGHƖ OOHƲN

Elë émʋn ofo jumannë di eyɛsɛ: Elë éyi JW.ORG ghë eyɛsɛ

Nakwan nʋnnʋn elë buyaya bunelë ghënë, powu ece ngiki jw.org ghë. Àlɛ́ elë amʋn n’ye ebë eba eyi elë ɛntɛrnɛtë adrɛsënë ghë ayɛsɛnë, bë eɔsɛ eboka elë edɔ ofojɔhɛnë ghë.

BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË

“Canë kebë eca eɲënë erɩedasɛ”

Ɲan gbɔɔje, Ʒezi bá ewa ekpʋsʋ abɛlɛghɩnelë shi, ese bá eca aghɩnë kë sheghënë. Yɛsɛ n’ye ebë ebaba elë esë eyɛ, elë lɛ Ʒoova lɛ cɛwudinë bë eɔ mɛnsɩ, álɛ ebë ewu ca.

BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË

Disʋ ɲa lakwa shi hɔ aghɩ fuɔ

Ʒoova lɛ Jɛ lɛ, kë ekpala oghorumɔn ghë eviɛ bu jenë bɔ́bɔ́ pete, álɛ kebë eɲa lakwa shi ehɔ ngikinë kë elɛ lakwanë.

KRETIƐNGHƖ OOHƲN

Ʒezi rɔ́ lɔ́ më-nɔnjɛ esë

Ʒezi bɔ́ ëë oohʋnnë yíyi ntɛɛn lɔ́ aghɩnë lakwa nʋn kelë sɛnë. ?Elë nɔnjɛelënë lakwa nʋn kelë sɛ fɛ elë mɩnɛnnë, élé ebë eba eɔsɛ eya n’ye ekólo kelë fɛ n’ye Krisë bá kolo kelënë mɩnɛn é?