Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

Avɛ-enɛn-nkpɔ mici 26–Avɛ-enɛn-aɲʋn mici 2

Actes 6-8

Avɛ-enɛn-nkpɔ mici 26–Avɛ-enɛn-aɲʋn mici 2
 • Nɛn 124 alɛ ofosɛrɛ lɛ

 • Mbë pidɛ (Bë eɔsɛ epi min. 3)

BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË

 • Kretiɛnghɩ ofokwa puɔpuɔnë nʋn jeje bu ghë”: (Min. 10)

  • Ac 6:1—Elɛ fɛ n’ye kë gha kpɩ́ eyighɔ aghayaghɩnë kë elɛ̀ Grɛkënë gha yɛsɛ ofokwanë ghë wu mɩnɛn (bt-F 41-42 § 17).

  • Ac 6:2-7—Akotonelë, kë lɛ́ bu álɛ kebë ebaba jɔnë eyɛ (bt-F 42 § 18).

  • Ac 7:58–8:1—Mianmian gbɔ nhɛn fɩ́ ofokwanë.

 • Ebë emʋn Ofo bunelë eyɛsɛ: (Min. 8)

  • Ac 6:15—Etiɛnë agbanë “nʋn fɛ wawɛ agba mɩnɛn.” ?Jɔ ntɔnë eshi ëë lɛ́ nkpɔca é? (bt-F 45 § 2)

  • Ac 8:26-30—?Élé ndanë elë eka amɛnnë lɛ ndanë Filipë kánë lɛ bá lɛ́ nkpɔkpɔnë é? (bt-F 58 § 16)

  • ?Gbai ntɛnɩ Biblënë ebë ekanë, mabu eyaya më Ʒoova sɛ é?

  • ?Bu ayɔghɔ fuɔ nkpɔca eɲë kpa wú Biblënë eká gbai ntɛnɩ ghënë é?

 • Biblë ka: (Bë eɔsɛ epi min. 4) Ac 6:1-15

ÉMƲN OFOJƆHƐ JUMANNË DI YƐSƐ

 • Ghɩdagha aɲʋnghë: (Bë eɔsɛ epi min. 3) Boepi bɔ n’ye elë lɛ ngiki lɛ bë eba edidi jɔnë. Eji ee ghë, lɛlɛ ghɩnë bë ewa jɛmɛnnë elë eshenë ghë.

 • Ghɩdagha arɩghë: (Bë eɔsɛ epi min. 3) Nɩ fë omu Biblë abɩ bɔ, kpa bɔ nakwanë elë ebɔ egbagba Biblë shinë nkpɔ lɔ ghɩnë.

 • Biblë shigbagba: (Bë eɔsɛ epi min. 6) lv-F 32-34 § 16-17

KRETIƐNGHƖ OOHƲN

 • Nɛn 109

 • Bunë elë ebɔ ehɔ Ʒoova”: (Min. 15) Jɔdidinë ghɩmɛn nkpɔ bë emimi aɛn. Boepi kɩ video ntɛnɩ ghë: Bunë elë ebɔ ehɔ Ʒoova”. Agbʋʋn ntɛnɩ sáasɛnë ghë, ehɔ́ shigha. Ka nakwanë Betɛlë ghɛ́ghɛ sé elë óó ebɔ eda elë nasɩ shighanë ehɔ́në ghëwu. Ya bu ayɔghɔnë elë ewu àlɛ́ elë ahɔ shigha. Shighanë ofokwanë ehɔ vɛ powunë, hɛ bunë elë ebɔ elɛnë jɔ. Hɛ n’ye ebë eba eɔsɛ ehɔ shigha, alɛ bunë elë ebɔ shigha ntɔnë elɛnë lɛ. Shighanë ofokwanë ehɔ oghorumɔn yɔghɔ ghënë, da ëë nasɩ bu ntɔnë ghëwu.

 • Ofokwa Biblë shigbagba: (Min. 30) lv-F órò 14 abɩ 1-9

 • Ghagha bunë ewúnë ghë, álɛ fë ekpa éhɛ bunë ebá ewu gbai gbeenë ghë. (Min. 3)

 • Nɛn 67 alɛ ofosɛrɛ lɛ