Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

N’ye elë lɛ ngiki lɛ bë eba edidi jɔ

N’ye elë lɛ ngiki lɛ bë eba edidi jɔ

●○○ JƆDIDI PIDƐ

Jɔvivi: ?Mabu eya elë n’ye pɛnë efɩ elënë gha píe Ofo ee gbo wué?

Biblë abɩ: Jc 1:13

Mici fuɔ ee: ?Mabughëwu elë epɛ é?

○●○ GHƖDAGHA PIDƐ

Jɔvivi: ?Mabughëwu elë epɛ é?

Biblë abɩ: 1J 5:19

Mici fuɔ ee: ?Élé elë pɛnë eba eci Ofo aba é?

○○● GHƖDAGHA AƝƲNGHË

Jɔvivi: ?Élé elë pɛnë eba eci Ofo aba é?

Biblë abɩ: Is 63:9

Mici fuɔ ee: ?Mabu Ofo bá elɛ álɛ pɛ ghe kpa ghe enʋnghë n’ye wué?