Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

Avɛ-enɛn mici 29—Avɛ-enɛn-nkpɔ mici 4

JEAN 18-19

Avɛ-enɛn mici 29—Avɛ-enɛn-nkpɔ mici 4
 • Nɛn 54 alɛ ofosɛrɛ lɛ

 • Mbë pidɛ (Bë eɔsɛ epi min. 3)

BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË

 • Ʒezi dí nahɔnrɛnë adashɛ”: (Min. 10)

  • Jean 18:36—Nahɔnrɛnë ehɛ Mesi Shibanë jɔ.

  • Jean 18:37—Nahɔnrɛ bunë eya bunë Ofo evivi n’ye bë elɛnë, Ʒezi dí ëë adashɛ (notes d’étude «rendre t’émoignage», «la vérité» de Jean 18:37, nwtsty).

  • Jean 18:38a—Lɛ fɛ n’ye, Pilatë gha dí akɔnda kɔ nahɔnrɛ nkpɔ cece ëë nʋnghë, në bɔ́ jɔ ntɔnë hʋ́nhʋn yɛyɛ (note d’étude «Qu’est-ce que la vérité ?» de Jean 18:38a, nwtsty).

 • Ebë emʋn Ofo bunelë eyɛsɛ: (Min. 8)

  • Jean 19:30—?Janë Ʒezi ‘jánë,’ ëë eshi ëë lɛ́ nkpɔca é? (note d’étude «il rendit son esprit» de Jean 19:30, nwtsty)

  • Jean 19:31—?Mabu eya ayɔghɔ nhɛn n’ye Ʒezi rɔ́ agbʋʋn 33, Nizan mici 14, elë brɛsʋnë ghë é? (note d’étude «ce sabbat était un grand sabbat» de Jean 19:31, nwtsty)

  • ?Gbai ntɛnɩ Biblënë ebë ekanë, mabu eyaya më Ʒoova sɛ é?

  • ?Bu ayɔghɔ fuɔ nkpɔca eɲë kpa wú Biblënë eká gbai ntɛnɩ ghënë é?

 • Biblë ka: (Bë eɔsɛ epi min. 4) Jean 18:1-14

ÉMƲN OFOJƆHƐ JUMANNË DI YƐSƐ

 • Ghɩdagha aɲʋnghë: (Bë eɔsɛ epi min. 3) Boepi bɔ n’ye elë lɛ ngiki lɛ bë eba edidi jɔnë. Eji ee ghë, bɔ elë ɛntɛrnɛtë adrɛsë jw.org ya renighonë.

 • Ghɩdagha arɩghë: (Bë eɔsɛ epi min. 3) Nɩ fë omu Biblë abɩ bɔ, kpa nɩ jɔnë fë évivi ghɩnë bɔ.

 • Biblë shigbagba: (Bë eɔsɛ epi min. 6) fg órò 14 abɩ 6-7

KRETIƐNGHƖ OOHƲN

 • Nɛn 46

 • Kolo ëë eya aghɩnë kë lɛ́ kretiɛn tetenë: Nahɔnrɛnë ëë bë eyɛyɛ elë sɛ”: (Min. 15) Jɔdidi. Kɩ video ntɛnɩ ghë: ‘Kolo énʋn elë ncɔcɔ’: Bunë gha sheghë wunë gha éyɛyɛ elë sɛ, ese nahɔnrɛnë ëë bë eyɛyɛ elë sɛ. Àlɛ́ cibɩ anʋnghë, éwu kare ntɛnɩ: “Biblë jɔnë fë ébɔ edi akɔnda.”

 • Ofokwa Biblë shigbagba: (Min. 30) lv-F órò 13 abɩ 5-8 alɛ karenë nʋn agba 158-159 ghë lɛ

 • Ghagha bunë ewúnë ghë, álɛ fë ekpa éhɛ bunë ebá ewu gbai gbeenë ghë. (Min. 3)

 • Nɛn 32 alɛ ofosɛrɛ lɛ