Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË | JEAN 11-12

Yɔyɔ n’ye Ʒezi eba ekoko ngikinë

Yɔyɔ n’ye Ʒezi eba ekoko ngikinë

11:23-26, 33-35, 43, 44

?N’ye Ʒezi bá kóko ngiki lɛ, n’ye ngiki jɔ bá cí ëë abanë lɛnë, mabughëwu eji elë sɛ é?

  • Àlɛ́ bɔ́bɔ́ mianmian bunë fɩ́ ngikinë gha fɩ́ Ʒezi esë wunë, në ɔɔsɛ bɔ́ në esë bá kelë oku, ë bunë hʋ́n kelë sɛnë ɔɔsɛ hʋ́n ëë esë sɛ.

  • Aɛnba gha ɲí Ʒezi n’ye bë eya bunë ehʋn ëë sɛnë ngiki ngbeɲi.

  • Ʒezi omu yí bóka aghɩnë bu mían kelënë.

?Élé më éba eɔsɛ eboka aghɩnë bu emian kelënë é?