Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 LIVING AS CHRISTIANS

Kolo ëë eya aghɩnë kë lɛ́ kretiɛn tetenë: Elë éɲi omunë eónë shi eyɛsɛ

Kolo ëë eya aghɩnë kë lɛ́ kretiɛn tetenë: Elë éɲi omunë eónë shi eyɛsɛ

BUNË GHËWU YƐSƐ: Orugbu fɛjinë Ʒezi nʋn eshipata n’ye álɛ bë egbɔ erɔnë, në sɛ́rɛ Ofo álɛ në ejiti-aghɩnë bë “eo-omu tete” (Jean 17:23). Álɛ ebë eo-omu eyinë, yɛsɛ n’ye ebë eɔ kolo, kolonë “ghe bɔ bu pʋnë kë lɛ́ ëënë ghe le opu.”—1Co 13:5.

N’YE FË ÉBA ELƐ BU NTƆNË:

  • Yɔyɔ Ʒoova, bɔ fë aɛn ba bu ayɔghɔnë ngiki fuɔ elɛnë ghë.

  • Disʋ ɲa lakwa shi hɔ ngiki.

  • Àlɛ́ fë lɛ yiki lɛ ababa, gha kpa gha bɔ jɔnë shúnë gha nɛ́nɛ ngiki n’ye.—Pr 17:9.

[Leʒandënë nʋn agbanë ghë 8]

ÉKPƖ VIDEO ‘KOLO ÉNƲN ELË NCƆCƆ’: ELË GHA ÉBƆ BU PƲNË KË LƐ́ ELËNË GHA LE OPU, ÁLƐ EƝË ÉGBAGBA JƆNË KË VÍVI OGHOSHI N’YENË SHI:

  • ?Video ghɔgbo pidɛnë ghë, élé Elɛnë bá yá n’ye në bɔ́ bu pʋnë kë lɛ́ ëënë le opu é?

  • ?Video ghɔgbo aɲʋnnë ghë, élé Elɛnë bá ɲá akɔnda pʋpʋ dínë shi dí akɔnda yɔghɔ é?

  • ?Álɛ bë ererenë, mabu Elɛnë lɛ́ álɛ bɛtɛɛ bë enʋn ofokwanë ghë eyi é?

?Àlɛ́ elë abɔ bu pʋnë kë lɛ́ elënë ale opu, ca elë elɛ ëë lakwa edɔ é?