Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 KRETIƐNGHƖ OOHƲN

Kolo ëë eya aghɩnë kë lɛ́ kretiɛn tetenë: Elë épete eji etu elë esëkpɔ akɔndadi lɛ opujiji lɛ

Kolo ëë eya aghɩnë kë lɛ́ kretiɛn tetenë: Elë épete eji etu elë esëkpɔ akɔndadi lɛ opujiji lɛ

BUNË GHËWU YƐSƐ: Ʒezi hɛ́ kɔ kolo ëë bë eya aghɩnë kë lɛ́ ëë ejiti-aghɩ (Jean 13:34, 35). Álɛ ebë eya kolonë Krisë yánë, yɛsɛ n’ye ebë eya kɔ ngiki fuɔ jɔ eyɛyɛ elë sɛ, opu gha kpa gha jiji elë kelë sɛ.—1Co 13:5.

N’YE FË ÉBA ELƐ BU NTƆNË:

  • Àlɛ́ kɔ́ yiki hɛ́ fë jɔ o, kɔ́ bu ëë lɛ́ fë, ë ehʋn fë sɛ o, bɔ cibɩ je wɛsɛ bunë ghëwu jɔ ntɔnë shu, kpa wɛsɛ bunë bá eshu bunë fá elɛ n’yonë.—Pr 19:11.

  • Ghaghaghë n’ye, elë powu, elë enɛepiɛ. Mici jɔghɔ, elë elɛ bu, ese bɛtɛɛ, erɛrɛ elë.

  • Baba jɔnë nʋn fë lɛ yiki lɛ ncɔcɔnë mɛnsɩghë.

ÉKPƖ VIDEO ‘KOLO ÉNƲN ELË NCƆCƆ’: ELË ÉPETE EJI ETU ELË ESËKPƆ AKƆNDADI LƐ OPUJIJI LƐ, ÁLƐ EƝË ÉGBAGBA JƆNË KË VÍVI OGHOSHI N’YENË SHI:

  • ?Élé Lari bá lɛ́, bunë Tɔmë vívi n’ye kebë elɛnë ngbeɲi é?

  • ?Mabu bóka Tɔmë, ë opu gha jíji ëë wué?

  • ?Noo Tɔmë lɛ́ mbë bɛtɛɛ ghënë, mabu shú é?

?Àlɛ́ opu ajiji elë, ese elë aɲi oghorumɔn shinë, élé elë eba eboka ofokwanë é?