Kretiɛnghɩ eya n’ye kë kolo kelë esë Malawi gbo.

ELË KRETIƐNGHƖ OOHƲN LƐ JUMANDI LƐ JƐMƐN NAKWA Agbʋʋn 2018, Avɛ-enɛn 

N’ye elë lɛ ngiki lɛ bë eba edidi jɔ

N’ye elë lɛ ngiki lɛ bë eba edidi jɔ bu ntɛnɩelë ghë: Bunë ghëwu ngiki epɛ lɛ, bunë Ofo bá elɛ álɛ pɛ ghe kpa ghe enʋnghë n’ye wunë lɛ.

BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË

Ʒezi ekpɩ ëë viaɲʋnnelë eyɛsɛ

Ʒezi, sasagho yɔghɔnë, mʋn ëë viaɲʋnnelë powu ayɔghɔ nhɛn: bunë emian kelë lɛ, kelë mɛnsɩ lɛ, bunë kë gha ɔɔsɛ kebë elɛ wunë lɛ.

BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË

Yɔyɔ n’ye Ʒezi eba ekoko ngikinë

?N’ye Ʒezi bá kóko ngiki lɛ, n’ye ngiki jɔ bá cí ëë abanë lɛnë, mabughëwu eji elë sɛ é?

BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË

“Më yá eɲë n’ye eɲë éba elɛ”

Ʒezi yáya ëë akotonelë n’ye kebë ése kelë esë eshi, kebë ekpa edi juman jɛelë jɛelë elɔ kelë nɔnjɛelë.

KRETIƐNGHƖ OOHƲN

Kolo ëë eya aghɩnë kë lɛ́ kretiɛn tetenë: Elë épete eji etu elë esëkpɔ akɔndadi lɛ opujiji lɛ

Álɛ ebë eya kolonë Krisë yánë, yɛsɛ n’ye ebë eya kɔ ngiki fuɔ jɔ eyɛyɛ elë sɛ, opu gha kpa gha jiji elë kelë sɛ.

BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË

“Eɲë gha lɛ́ maɛnnë ëë ngiki”

Yɛsɛ n’ye Ʒezi ejiti-aghɩnë bë ebɔ ebëlɛgba edi ecele eyi, akɔndanë maɛnnë ngiki edinë lɛ fùnë kë etanë lɛ ngbeɲi.

KRETIƐNGHƖ OOHƲN

Kolo ëë eya aghɩnë kë lɛ́ kretiɛn tetenë: Elë éɲi omunë eónë shi eyɛsɛ

Álɛ ebë eo-omu eyinë, yɛsɛ n’ye ebë ebɔ aɛn eba bu ayɔghɔnë ngiki fuɔ elɛnë ghë, ebë ekpa edisʋ eɲa lakwa shi ehɔ ngiki.

BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË

Ʒezi dí nahɔnrɛnë adashɛ

Noo elɛ́ Ʒezi ejiti-aghɩnë, elë esë, elë edi nahɔnrɛnë adashɛ mbënë elë elɛ̀në ghë lɛ, fùnë elë etanë ghë lɛ.

KRETIƐNGHƖ OOHƲN

Kolo ëë eya aghɩnë kë lɛ́ kretiɛn tetenë: Nahɔnrɛnë ëë bë eyɛyɛ elë sɛ

Àlɛ́ bɔ́bɔ́ elë ehʋn-oo maɛnnë mpudi lɛ nkɔdi lɛ shi ëë ghë tɔɔnë, yɛsɛ n’ye ebë edi nahɔnrɛnë adashɛ, nahɔnrɛnë ëë bë ekpa eyɛyɛ elë sɛ.