Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË | ACTES 9-11

Mianmiangho pʋpʋ gbɔ nkpɔ káci Ʒezi ejitighonë bɔ́ ebëlɛgba dí ëë adashɛ

Mianmiangho pʋpʋ gbɔ nkpɔ káci Ʒezi ejitighonë bɔ́ ebëlɛgba dí ëë adashɛ

9:15, 16, 20-22

Bunë Solë hɔ́hɔnë, kpa-nkpɔ, në pɔ́pɔ ëë ghë tá fù. ?Àlɛ́ bɔ́bɔ́ aghɩnë gbe gha bá nhɛn gha lɛ́ wunë, mabughëwu Solë bá nhɛn lɛ́ é? Noo në gbʋ́ Ofo she n’ye në éwu ngiki erie. Lapɔ esë, noo Krisë wú në orɔhɔnë, në bá nhɛn lɛ́ bu álɛ në eya n’ye në mʋ́n tɩ Krisë sɛ. ?Àlɛ́ fë eka Biblë, ese kë gha wɔ fë ji se wunë, fë eɔsɛ elele mɛnsɩ epɔpɔ bunë fë ehɔhɔnë ghë eta fù fɛ n’ye Solë bá lɛ́në mɩnɛn wú?