Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 KRETIƐNGHƖ OOHƲN

Elë ébɔ elë buyaya nakwanelë eyɛsɛ

Elë ébɔ elë buyaya nakwanelë eyɛsɛ

Ebë elɔ ngiki bë ekaci Ʒezi ejiti-aghɩnë nʋn fɛ aʋn-lɛ́ juman mɩnɛn. Álɛ ebë eɔsɛ elɛ bu ntɔnë eyɛsɛ, ebë ehɔhɔ n’ye ebë eba ebɔ bunë elë ebɔ edi juman ntɔnë eyɛsɛ. Noo Ofo Mbënë ëë lɛ́ bu gbɔ tetenë elë ebɔ edi jumannë, bayɛ n’ye ebë emʋn ëë bɔ eyɛsɛ tete (2Tm 2:15). Ebë kpa ehɔhɔ n’ye ebë eba ebɔ nakwa fuɔ lɛ, video lɛnë elë ebɔ eka ndanë eyɛsɛ, álɛ ebë eɔsɛ elɔ ngiki bë ekaci Ʒezi ejiti-aghɩ. *

?Élé fë éba elɛ, álɛ fë émʋn elë buyaya nakwanë bɔ eyɛsɛ é? (1) Vivi ghɩmɛnnë emimi eɲë ofojɔhɛ omuojɛnë aɛnnë n’ye bë eboka fë, (2) fë lɛ ofojɔhɛghɩnë kë mʋn jumannë di yɛsɛnë lɛ, shigbëfɩghɩnelë elɛ épa eyi ofojɔhɛ, (3) bunë fë hɔ́hɔnë, lɛ ëë yi. Amɛn, Ofo juman ntɔnë nʋn fɛ aʋn-lɛ́ juman mɩnɛn. Àlɛ́ fë ahɔhɔ n’ye fë éba ebɔ nakwa lɛ, video lɛnë elë ebɔ eka Ofo ndanë ayɛsɛnë, fë éwu sɛyɛyɛ edɔ tete.

PERIODIKË

NAKWAJƐ

NAKWA

NAKWAFLƐFLƐ

VIDEO

NGIKI-LƐLƐ NAKWA

KARTËNË ELË ƐNTƐRNƐTË ADRƐSË NƲN ËË GHË

^ abɩ 3 Nakwanë kë ghɛ́ghɛnë, lejee nhɛn gha nʋn nakwanë elë ebɔ eyaya ngiki bunë ghë. Kë ghëghɛ kelë lɔ́ ngiki jɔghɔ. Àlɛ́ aba ayɛnë, ebë eɔsɛ ebɔ nakwa ntɔnelë esë.