Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 KRETIƐNGHƖ OOHƲN

Éghaghaghë n’ye eɲë ésɛrɛ Ofo elɔ kretiɛnnë kë emianmian kelënë

Éghaghaghë n’ye eɲë ésɛrɛ Ofo elɔ kretiɛnnë kë emianmian kelënë

Biblë hɛ́ báshi n’ye Satan bá emianmian elë, álɛ bë ecɔghɔ elë Ofo jumannë elë edinë. (Jn 15:20; Ré 12:17) ?Élé ebë eba eboka elë nɔnjɛelë kretiɛnnë kë emianmian kelë oo fuɔ ghënë é? Ebë eɔsɛ esɛrɛ Ofo elɔ kelë. “Ghɩnë sheghënë ëë ofosɛrɛnë ɔɔ mɛnsɩ dɔ́.”—Jc 5:16.

?Bu nkpɔca ghëwu ebë esɛrɛ Ofo é? Ebë eɔsɛ esɛrɛ Ʒoova n’ye bë elɔ elë nɔnjɛelë eyikpe lɛ eyighɔ lɛ ebëlɛgba, bë kpa eboka kelë, álɛ kë ghe erie. (Is 41:10-13) Ebë ekpa eɔsɛ esɛrɛ Ofo elɔ shibaghɩnelë, álɛ kebë ewu jumannë elë edi eka Ofo ndanë ayɔghɔ ghë. “Bu ntɔnë bë elɛ ebë ehʋn-oo bɛtɛɛ ghë, elë ghe ewu mianmian.”—1Tm 2:1, 2.

N’ye kë bá míanmian Pɔlë lɛ, Piɛrë lɛnë, kretiɛn pidɛnelë kë sɛ́rɛ Ofo lɔ́ kelë, kë rú kelë eyi. (Ac 12:5; Rm 15:30, 31) ?Amɛn, àlɛ́ bɔ́bɔ́ elë gha mʋn aghɩnë kë emianmian kelënë powu eyi wunë, ebë eɔsɛ eru kelë ofokwanë lɛ, kelë oonë lɛ eyi wú?

Ghɛghɛ oo ntɛnɩ ghë kë emianmian Ʒoova Adashɛghɩ, óó fë evivi n’ye fë esɛrɛ Ofo elɔ kelë.